phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Svarīga informācija>

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Datu pārzinis, kas vāc personas datus, galvenokārt caur mājaslapu www.itaka.lv, ir SIA “Itaka Latvija”. Sazināties ar pārzini jautājumos, kas ir saistīti ar datu apstrādi ir iespējams pa tālruņa nr. +371 29377272 vai e-pasta adresi: dpo@itaka.lv. Datu pārzinis ir atbildīgs par nodoto personas datu drošību un to apstrādi saskaņā ar normatīvo tiesību aktu noteikumiem.
 2. Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un mājaslapas lietotājiem piešķirto tiesību īstenošanu saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu. dpo@itaka.lv
 3. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī citiem šobrīd piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem fizisko personu datu apstrādes jomā..
 4. Datu pārzinis apstrādā fizisko personu datus, nosaka apstrādes mērķus un apjomus, pamatojoties uz noslēgto līgumu, mājaslapas vai mobilās aplikācijas lietotāja piekrišanu vai arī saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

SATURA RĀDĪTĀJS

 1. JA PĒRKĀT KOMPLEKSO CEĻOJUMU PIE MUMS VAI ESAT GRUPAS CEĻOJUMA DALĪBNIEKS
 2. JA PĒRKĀT ATSEVIŠKU TŪRISMA PAKALPOJUMU PIE MUMS (PIEMĒRAM., ATSEVIŠĶI IZMITINĀSĀNU VIESNĪCĀ AR SAVU TRANSPORTU VAI GAISA TRANSPORTU)
 3. JA IZMANTOJAT PIEDĀVĀJUMA FORMU
 4. JA IZMANTOJAT KONTAKTA VEIDLAPU
 5. JA SAZINĀJIES AR MUMS PA TELEFONU VAI E-PASTU
 6. JA IZMANTOJAT MŪSU KARSTO LĪNIJU
 7. JA ESAT PIETEICIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI
 8. JA IZMANTOJAT ITAKAS MĀJASLAPU APLIKĀCIJĀ FACEBOOK
 9. JA APMEKLĒJAT ITAKAS PROFILU INSTAGRAM APLIKĀCIJĀ
 10. DATI, KAS TIEK VĀKTI AUTOMĀTISKI
 11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. JA PĒRKAT KOMPLEKSO CEĻOJUMU PIE MUMS VAI ESAT GRUPAS CEĻOJUMA DALĪBNIEKS

 1. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
 2. Līguma par kompleksa tūrisma pakalpojuma slēgšana un tā izpilde (attiecas arī uz citu pēc klienta izvēles sniegto tūrisma pakalpojumu, īpaši vīzu starpniecības pakalpojuma sniegšanu), tai skaitā pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunkts) – "līguma izpilde".
 3. Pārziņa juridisko pienākumu izpilde, piem. finanšu norēķini un grāmatvedības pārskatu sniegšana, tai skaitā rēķinu izrakstīšana un glabāšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. iedaļas c) apakšpunkts) – “juridiskais pienākums”.
 4. Zaudējumu pieprasīšana, kas izriet no līguma (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – “likumīgās intereses”. No līguma izrietošo zaudējumu pieprasīšanas termiņi ir detalizēti noteikti LR Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī tūrisma jomu regulējošos normatīvajos tiesību aktos.
 5. Sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, t.sk. klientu apmierinātības aptaujas (juridiskais pamats – GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – “likumīgās intereses”.
 6. Mārketinga informācijas (piem., jaunumu) sūtīšana, šajā gadījumā tiek dota piekrišana datu izmantošanai šim mērķim (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 7. Tiešais mārketings (Pārziņa un to partneru produkti un pakalpojumi), tostarp mārketinga satura personalizēšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”, kā arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai sagatavotu un iesniegtu pielāgotu piedāvājumu tūrisma pasākumam. Arī šādi dati tiks apstrādāti automatizēti, taču pieņemtajiem lēmumiem nebūs nekādas juridiskas ietekmes uz klientu.
 8. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai izpildītu līgumu par komplekso tūrisma pakalpojumu, jo īpaši:
 9. vārds
 10. uzvārds
 11. dzimšanas datums
 12. dzimums
 13. e-pasta adrese
 14. telefona numurs
 15. dzīvesvietas adrese
 16. paraksta paraugs
 17. personas apliecības vai pases dati, kas nepieciešami līguma izpildei (atkarībā no izbraukšanas vai piedāvājuma valsts) un klienta identitātes pārbaudei, t.i., dzimšanas vieta, pilsonība, sejas attēls, dokumenta sērija un numurs, izdevēja iestāde, dokumenta izdošanas datums un dokumenta derīguma termiņš.
 18. Iepriekš norādīto personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama līguma noslēgšanai un tā izpildei. Personas datu nesniegšanas sekas būs līguma noslēgšanas un izpildes neiespējamība.
 19. Ciktāl tas nepieciešams līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī pakalpojumu pienācīgas kvalitātes nodrošināšanai, Pārzinis var apstrādāt arī īpašu kategoriju personas datus (t.sk. datus par veselību, t.sk. personām ar invaliditāti, dati par personām, kurām nepieciešama īpaša medicīniskā aprūpe), ja datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu datu apstrādei (juridiskais pamats – VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 20. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams 1. punktā norādīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamata tas būs attiecīgi:
 21. līguma izpildei nepieciešamais laiks (ja vīzu starpniecības dienesta vajadzībām iegūto personas apliecības vai pases kopiju dzēš uzreiz pēc vīzas saņemšanas no kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par tās izsniegšanu),
 22. juridisko saistību izpildes laiks un laika periods, ko normatīvie akti pieprasa datu glabāšanai, piem. nodokļu noteikumi,
 23. laiks, pēc kura beidzas no līguma izrietošie prasījumi,
 24. laiks, kurā ir iespējams iesniegt sūdzību,
 25. laiks līdz piekrišanas atsaukšanai.
 26. Ievērojot visas datu drošības garantijas, Pārzinis var nodot klienta personas datus, izņemot personas, kuras ir pilnvarojis datu pārzinis, citām personām, tai skaitā:
 27. subjekti, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, piem., aģenti, tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus,
 28. citiem Pārziņiem, ciktāl tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai un juridisko prasību izpildīšanai, piem. elektronisko maksājumu operatori, kurjeri, pārvadātāji, apdrošinātāji, viesnīcu pakalpojumu sniedzēji, papildu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, autostāvvietas, lidostu pakalpojumi), vietējās vai nacionālās tūristu asociācijas, līgumslēdzēji, kas sniedz pakalpojumus Pārzinim uz noslēgto līgumu pamata.
 29. Ciktāl tas nepieciešams līguma pareizai izpildei, Pārzinis var pārsūtīt datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Tomēr Pārzinis nodrošina, ka pārsūtīšana tiek veikta drošā, kontrolētā veidā un tiek nodrošināta ar atbilstošiem līgumiem ar saņēmējiem, ievērojot VDAR V nodaļā noteiktos nosacījumus. Pārzinis var arī pārsūtīt personas datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka tās piedāvā atbilstošu aizsardzības līmeni.
 30. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 31. tiesības piekļūt personas datiem,
 32. tiesības labot personas datus,
 33. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 34. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 35. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 36. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 37. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 38. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 39. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv
 40. Visu rezervācijas apstiprinājumā/ceļojuma dokumentā minēto personu datus Pārzinis iegūst tieši no personas, kura veica rezervāciju, lai noslēgtu līgumu par dalību kompleksajā tūrisma pakalpojumā.
 41. Klients, noslēdzot līgumu par dalību kompleksajā tūrisma pakalpojumā, to dara visu rezervācijas apstiprinājumā/ceļojuma dokumentā minēto personu vārdā un tādējādi uzņemas atbildību par viņu informēšanu par šajā dokumentā norādītajiem personas datu apstrādes noteikumiem.

2. JA PĒRKĀT ATSEVIŠKU TŪRISMA PAKALPOJUMU PIE MUMS (PIEMĒRAM., ATSEVIŠĶI IZMITINĀSĀNU VIESNĪCĀ AR SAVU TRANSPORTU VAI GAISA TRANSPORTU)

 1. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
 2. Pakalpojuma sniegšana (tostarp pakalpojums, kas sniegts ar elektroniskiem līdzekļiem ), kas ļauj rezervēt un iegādāties individuālus ceļojuma pakalpojumus, ko nodrošina jebkurš attiecīgo pakalpojumu līgumslēdzējs, piemēram, viesnīcu pakalpojumu sniedzējs vai gaisa pārvadātājs (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts — "līguma izpilde".
 3. Pārziņa juridisko pienākumu izpilde, piem. finanšu norēķini un grāmatvedības pārskatu sniegšana, tai skaitā rēķinu izrakstīšana un glabāšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. iedaļas c) apakšpunkts) – “juridiskais pienākums”.
 4. Zaudējumu pieprasīšana, kas izriet no līguma (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – “likumīgās intereses”. No līguma izrietošo zaudējumu pieprasīšanas termiņi ir detalizēti noteikti LR Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī tūrisma jomu regulējošos normatīvajos tiesību aktos.
 5. Sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, t.sk. klientu apmierinātības aptaujas (juridiskais pamats – GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – “likumīgās intereses”.
 6. Mārketinga informācijas (piem., jaunumu) sūtīšana, šajā gadījumā tiek dota piekrišana datu izmantošanai šim mērķim (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 7. Tiešais mārketings (Pārziņa un to partneru produkti un pakalpojumi), tostarp mārketinga satura personalizēšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”, kā arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai sagatavotu un iesniegtu pielāgotu piedāvājumu tūrisma pasākumam. Arī šādi dati tiks apstrādāti automatizēti, taču pieņemtajiem lēmumiem nebūs nekādas juridiskas ietekmes uz klientu.
 8. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama līguma noslēgšanai un tā izpildei. Personas datu nesniegšanas sekas būs līguma noslēgšanas un izpildes neiespējamība.
 9. Datu sniegšana mārketinga informācijas saņemšanai pa izvēlēto saziņas kanālu (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs) ir brīvprātīga, taču nepieciešama mārketinga informācijas saņemšanai. Ja personas dati netiks sniegti, nebūs iespējas saņemt mārketinga informāciju.
 10. Ciktāl tas nepieciešams līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī pakalpojumu pienācīgas kvalitātes nodrošināšanai, Pārzinis var apstrādāt arī īpašu kategoriju personas datus (t.sk. datus par veselību, t.sk. personām ar invaliditāti, dati par personām, kurām nepieciešama īpaša medicīniskā aprūpe), ja datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu datu apstrādei (juridiskais pamats – VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 11. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams 1. punktā norādīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamata tas būs attiecīgi:
 12. līguma izpildei nepieciešamais laiks (ja vīzu starpniecības dienesta vajadzībām iegūto personas apliecības vai pases kopiju dzēš uzreiz pēc vīzas saņemšanas no kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par tās izsniegšanu),
 13. juridisko saistību izpildes laiks un laika periods, ko normatīvie akti pieprasa datu glabāšanai, piem. nodokļu noteikumi,
 14. laiks, pēc kura beidzas no līguma izrietošie prasījumi,
 15. laiks, kurā ir iespējams iesniegt sūdzību,
 16. laiks līdz piekrišanas atsaukšanai.
 17. Ievērojot visas datu drošības garantijas, Pārzinis var nodot klienta personas datus, izņemot personas, kuras ir pilnvarojis datu pārzinis, citām personām, tai skaitā:
 18. subjekti, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, piem., aģenti, tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus,
 19. citiem Pārziņiem, ciktāl tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai un juridisko prasību izpildīšanai, piem. elektronisko maksājumu operatori, kurjeri, pārvadātāji, apdrošinātāji, viesnīcu pakalpojumu sniedzēji, papildu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, autostāvvietas, lidostu pakalpojumi), vietējās vai nacionālās tūristu asociācijas, līgumslēdzēji, kas sniedz pakalpojumus Pārzinim uz noslēgto līgumu pamata.
 20. Ciktāl tas nepieciešams līguma pareizai izpildei, Pārzinis var pārsūtīt datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Tomēr Pārzinis nodrošina, ka pārsūtīšana tiek veikta drošā, kontrolētā veidā un tiek nodrošināta ar atbilstošiem līgumiem ar saņēmējiem, ievērojot VDAR V nodaļā noteiktos nosacījumus. Pārzinis var arī pārsūtīt personas datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka tās piedāvā atbilstošu aizsardzības līmeni.
 21. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 22. tiesības piekļūt personas datiem,
 23. tiesības labot personas datus,
 24. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 25. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 26. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 27. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 28. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 29. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 30. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv
 31. Visu rezervācijas apstiprinājumā/ceļojuma dokumentā minēto personu datus Pārzinis iegūst tieši no personas, kura veica rezervāciju, lai noslēgtu līgumu.
 32. Klients, noslēdzot līgumu, to dara visu rezervācijas apstiprinājumā/ceļojuma dokumentā minēto personu vārdā un tādējādi uzņemas atbildību par viņu informēšanu par šajā dokumentā norādītajiem personas datu apstrādes noteikumiem.

3. JA IZMANTOJAT PIEDĀVĀJUMA FORMU

 1. Pārzinis apstrādā personas datus, lai:
 2. Veiktu pieprasījuma apstrādi, t.i., tūrisma pakalpojuma piedāvājuma sagatavošanu (juridiskais pamats – GDPR 6.pants 1.b apakšpunkts) – “darbības veikšana pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas ”.
 3. Mārketinga informācijas (piem., jaunumu) sūtīšana, kur tiek dota piekrišana datu izmantošanai šim mērķim (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 4. Tiešais mārketings (Pārziņa un to partneru produkti un pakalpojumi), tostarp mārketinga satura personalizēšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”, kā arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai sagatavotu un iesniegtu pielāgotu tūrisma pakalpojuma piedāvājumu. Arī šādi dati tiks apstrādāti automatizēti, taču pieņemtajiem lēmumiem nebūs nekādas juridiskas ietekmes uz klientu.
 5. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama līguma noslēgšanai un tā izpildei. Personas datu nesniegšanas sekas būs līguma noslēgšanas un izpildes neiespējamība.
 6. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai.
 7. Ievērojot visas datu drošības garantijas, Pārzinis var nodot lietotāja personas datus, izņemot personas, kuras ir pilnvarojis datu pārzinis, citām personām, tai skaitā:
 8. subjekti, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, piem. tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus.
 9. citiem Pārziņiem, ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu atbildi uz uzdoto jautājumu.
 10. Ciktāl tas nepieciešams līguma pareizai izpildei, Pārzinis var pārsūtīt datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Tomēr Pārzinis nodrošina, ka pārsūtīšana tiek veikta drošā, kontrolētā veidā un tiek nodrošināta ar atbilstošiem līgumiem ar saņēmējiem, ievērojot VDAR V nodaļā noteiktos nosacījumus. Pārzinis var arī pārsūtīt personas datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka tās piedāvā atbilstošu aizsardzības līmeni.
 11. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 12. tiesības piekļūt personas datiem,
 13. tiesības labot personas datus,
 14. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 15. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 16. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 17. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 18. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 19. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 20. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv

4. JA IZMANTOJAT KONTAKTA VEIDLAPU

 1. Pārzinis apstrādā personas datus, lai:
 2. Atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, izmantojot kontakta veidlapu (vai e-pasta un tālruņa adresi), kas pieejama vietnē www.itaka.lv , un mobilo aplikāciju (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts) – “likumīga interese”.
 3. Mārketinga informācijas (piem., jaunumu) sūtīšana, kur tiek dota piekrišana datu izmantošanai šim mērķim (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 4. Tiešais mārketings (Pārziņa un to partneru produkti un pakalpojumi), tostarp mārketinga satura personalizēšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”, kā arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai sagatavotu un iesniegtu pielāgotu tūrisma pakalpojuma piedāvājumu. Arī šādi dati tiks apstrādāti automatizēti, taču pieņemtajiem lēmumiem nebūs nekādas juridiskas ietekmes uz klientu.
 5. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama līguma noslēgšanai un tā izpildei. Personas datu nesniegšanas sekas būs līguma noslēgšanas un izpildes neiespējamība.
 6. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai.
 7. Ievērojot visas datu drošības garantijas, Pārzinis var nodot lietotāja personas datus, izņemot personas, kuras ir pilnvarojis datu pārzinis, citām personām, tai skaitā:
 8. subjekti, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, piem. tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus.
 9. citiem Pārziņiem, ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu atbildi uz uzdoto jautājumu.
 10. Ciktāl tas nepieciešams līguma pareizai izpildei, Pārzinis var pārsūtīt datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Tomēr Pārzinis nodrošina, ka pārsūtīšana tiek veikta drošā, kontrolētā veidā un tiek nodrošināta ar atbilstošiem līgumiem ar saņēmējiem, ievērojot VDAR V nodaļā noteiktos nosacījumus. Pārzinis var arī pārsūtīt personas datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka tās piedāvā atbilstošu aizsardzības līmeni.
 11. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 12. tiesības piekļūt personas datiem,
 13. tiesības labot personas datus,
 14. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 15. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 16. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 17. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 18. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 19. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 20. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv

5. JA SAZINĀJIES AR MUMS PA TELEFONU VAI E-PASTU

 1. Pārzinis apstrādā personas datus tādos nolūkos un tādā apjomā, kas nepieciešams pieteikuma un pieprasījuma pareizai apstrādei, tostarp saziņas uzturēšanai un atbildēm uz jautājumiem, kas uzdoti, izmantojot mājaslapā pieejamo kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) — "likumīgās intereses". Sniedzot mums informāciju, kas veido īpašas datu kategorijas (piemēram, informāciju par veselību), jūs apliecināt, ka piekrītat tās izmantošanai jūsu pieteikuma pareizai apstrādei un jūsu pieprasījuma apstrādei (juridiskais pamats – 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts). VDAR) — "piekrišana".
 2. Piekrišanu var atsaukt, jo īpaši sazinoties ar Pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu izmantošanas likumību laikā, kad piekrišana bija spēkā.
 3. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai atbildētu uz iesniegto jautājumu vai pareizi izskatītu iesniegumu un pieprasījumu, t.sk., saņemtu sūdzības. Personas datu nesniegšanas sekas var būt mūsu nespēja atbildēt uz jautājumu vai apstrādāt pieprasījumu.
 4. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai.
 5. Ievērojot visas datu drošības garantijas, Pārzinis var nodot lietotāja personas datus, izņemot personas, kuras ir pilnvarojis datu pārzinis, citām personām, tai skaitā:
 6. subjekti, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, piem. tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus.
 7. citiem Pārziņiem, ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu atbildi uz uzdoto jautājumu.
 8. Ciktāl tas nepieciešams līguma pareizai izpildei, Pārzinis var pārsūtīt datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Tomēr Pārzinis nodrošina, ka pārsūtīšana tiek veikta drošā, kontrolētā veidā un tiek nodrošināta ar atbilstošiem līgumiem ar saņēmējiem, ievērojot VDAR V nodaļā noteiktos nosacījumus. Pārzinis var arī pārsūtīt personas datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka tās piedāvā atbilstošu aizsardzības līmeni.
 9. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 10. tiesības piekļūt personas datiem,
 11. tiesības labot personas datus,
 12. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 13. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 14. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 15. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 16. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 17. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 18. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv

6. JA IZMANTOJAT MŪSU KARSTO LĪNIJU

 1. Pārzinis apstrādā personas datus, lai apstrādātu pieprasījumus, kas iesniegti, izmantojot Hotline tālruņa pakalpojumu, kura kontakttālruņi ir pieejami vietnē www.itaka.lv
 2. Atbildēšana uz tālruņa sarunu laikā uzdotajiem jautājumiem (juridiskais pamats – VDAR 6. sec. 1. f) — “likumīga interese”.
 3. Personas datu vākšana un izmantošana, kas iegūti, izmantojot zvanu reģistrēšanas sistēmu, lai pārbaudītu sniegto pakalpojumu kvalitāti (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts) – “likumīga interese”.
 4. Sūdzību uzklausīšana un izskatīšana – procesa laikā un līdz iespējamam prasību noilguma termiņam. Juridiskais pamats ir Pārziņa leģitīmo interešu (juridiskais pamats - VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – “likumīgās intereses” realizācija.
 5. Mārketinga informācijas (piem., jaunumu) sūtīšana, kur tiek dota piekrišana datu izmantošanai šim mērķim (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – “piekrišana”.
 6. Tiešais mārketings (Pārziņa un to partneru produkti un pakalpojumi), tostarp mārketinga satura personalizēšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”, kā arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai sagatavotu un iesniegtu pielāgotu piedāvājumu tūrisma pakalpojumam. Arī šādi dati tiks apstrādāti automatizēti, taču pieņemtajiem lēmumiem nebūs nekādas juridiskas ietekmes uz klientu.
 7. Datu pārzinis ir atbildīgs par tālruņa sarunu laikā sniegto personas datu drošību un to apstrādi saskaņā ar likuma noteikumiem.
 8. Ieraksti no zvanu ierakstīšanas sistēmām tiks glabāti ne ilgāk kā trīs mēnešus no ierakstīšanas dienas. Ja ieraksts ir pierādījums tiesvedībā, kas tiek veikta saskaņā ar likumu, vai Pārzinim ir kļuvis zināms, ka tas var būt pierādījums tiesvedībā, šis termiņš tiek pagarināts līdz procesa galīgai pabeigšanai. Pēc šiem periodiem ieraksti, kas satur personas datus, tiek iznīcināti.
 9. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamata tas būs attiecīgi:
 10. iepriekš norādītā mērķa īstenošanai nepieciešamo laiku, t.i., līdz atbildes brīdim uz lietotāja uzdoto jautājumu,
 11. līdz noraidīšanai,
 12. laiks līdz piekrišanas atsaukšanai.
 13. Ievērojot visas datu drošības garantijas, Pārzinis var nodot lietotāja personas datus, izņemot personas, kuras ir pilnvarojis datu pārzinis, citām personām, tai skaitā:
 14. subjekti, kas apstrādā datus Pārziņa vārdā, piem. tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus.
 15. citiem Pārziņiem, ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu atbildi uz uzdoto jautājumu.
 16. Ciktāl tas nepieciešams līguma pareizai izpildei, Pārzinis var pārsūtīt datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Tomēr Pārzinis nodrošina, ka pārsūtīšana tiek veikta drošā, kontrolētā veidā un tiek nodrošināta ar atbilstošiem līgumiem ar saņēmējiem, ievērojot VDAR V nodaļā noteiktos nosacījumus. Pārzinis var arī pārsūtīt personas datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka tās piedāvā atbilstošu aizsardzības līmeni.
 17. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 18. tiesības piekļūt personas datiem,
 19. tiesības labot personas datus,
 20. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 21. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 22. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 23. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 24. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 25. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 26. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv

7. JA ESAT PIETEICIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI

 1. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
 2. Mārketinga informācijas sniegšana personām, kuras ir ieinteresētas Pārziņa piedāvājumā, izmantojot jaunumu piedāvājumu (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkts a) – "piekrišana".
 3. Tiešais mārketings (Pārziņa un to partneru produkti un pakalpojumi), tostarp mārketinga satura personalizēšana (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”, kā arī Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa. Pārzinis var apstrādāt personas datus, lai sagatavotu un iesniegtu pielāgotu piedāvājumu tūrisma pasākumam. Arī šādi dati tiks apstrādāti automatizēti, taču pieņemtajiem lēmumiem nebūs nekādas juridiskas ietekmes uz klientu.
 4. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama mārketinga informācijas saņemšanai. Ja nepieciešamie dati netiks sniegti, jaunumu saņemšana nebūs iespējama.
 5. Lietotājs, kurš izmanto iespēju saņemt jaunumus, var jebkurā laikā un bez iemesla atteikties no to saņemšanas, jo īpaši noklikšķinot uz deaktivizēšanas saites, kas atrodas katrā lietotājam nosūtītajā e-pastā vai nosūtot korespondenci uz šādu adresi: dpo@itaka.lv
 6. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamata tas būs attiecīgi:
 7. laiks līdz piekrišanas atsaukšanai,
 8. laiks līdz iebilšanai.
 9. Saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības:
 10. tiesības piekļūt personas datiem,
 11. tiesības labot personas datus,
 12. tiesības dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam),
 13. tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
 14. tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim,
 15. tiesības atsaukt piekrišanu, ja Pārzinis apstrādā klienta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jebkurā laikā un jebkādā veidā, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas,
 16. tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses,
 17. tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj Regulas noteikumus.
 18. Lai īstenotu augstāk norādītās tiesības, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu: dpo@itaka.lv

8. JA IZMANTOJAT ITAKAS MĀJASLAPU APLIKĀCIJĀ FACEBOOK

 1. SIA “Itaka Latvija” ir to lietotāju personas datu pārzinis, kuri izmanto Facebook piedāvātos produktus un pakalpojumus un apmeklē Pārziņa vietni, kas pieejama: . Pārzinis ir atbildīgs par nodoto personas datu drošību un to apstrādi saskaņā ar likuma noteikumiem.
 2. Pārzinis apstrādā to lietotāju personas datus, kuri, izmantojot Facebook produktus un pakalpojumus, apmeklē Fanpage. Šie dati tiek apstrādāti:
 3. saistībā ar Fanpage, tostarp ar mērķi reklamēt paša Pārziņa zīmolu (juridiskais pamats – VDAR 6. sec. 1. f. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”;
 4. atbildēt uz jautājumiem, kas uzdoti, izmantojot Messenger vai citus Facebook pakalpojumus (juridiskais pamats – VDAR 6. sec. 1. f) – “likumīga interese”; ja jautājuma saturā ir norādītas noteiktas datu kategorijas (piemēram, informācija par veselību), tiek uzskatīts, ka lietotājs ir devis piekrišanu, lai Pārzinis izmantotu datus (juridiskais pamats - 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts. GDPR) — “piekrišana”.
 5. Pārzinim ir tiesības apstrādāt:
 6. publiski pieejami personas dati (piemēram, lietotājvārds, profila attēls, Facebook vai Messenger aktivitātes statuss), komentāru saturs un cita informācija, ko lietotājs ir padarījis publiski pieejamu, izmantojot Facebook produktus un pakalpojumus,
 7. personas dati, ko sniedz lietotājs, apmeklējot Fanpage, tostarp lietotāja profilā pieejamās informācijas apkopojums un cits saturs, komentāri, ziņojumi un paziņojumi (piemēram, fotoattēli, kontaktinformācija, dzīvesvieta, informācija par interesēm vai pasaules uzskatiem),
 8. citus personas datus, ko lietotāji sniedz ziņojumos, izmantojot Messenger vai citus Facebook pakalpojumus (tostarp kontaktinformāciju un veselības informāciju), lai atbildētu uz pieprasījumu vai apstrādātu saziņas pieprasījumu.
 9. Personas datu apstrādes apjomu, konkrētos mērķus un Facebook produktus un pakalpojumus izmantojošā lietotāja tiesības un pienākumus tieši regulē Facebook pakalpojumu sniegšanas noteikumi (pieejami: https://www.facebook.com/legal /terms) un "Datu politika" (dokuments ir pieejams vietnē https://www.facebook.com/policy).
 10. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamata tas būs attiecīgi:
 11. laiks līdz iebilduma izteikšanai (vai Facebook lietotāja konta dzēšanai),
 12. laiks līdz piekrišanas atsaukšanai (vai Facebook lietotāja konta dzēšanai); piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību laikā, kad piekrišana bija spēkā;
 13. laika periods, kas nepieciešams, lai apstrādātu pieprasījumu, ko lietotājs nosūtījis, izmantojot Messenger vai citus Facebook pakalpojumus.
 14. Pārziņa apstrādāto personas datu saņēmēju saraksts galvenokārt izriet no Facebook lietotāja izmantoto produktu un pakalpojumu apjoma, kā arī no lietotāja piekrišanas vai likuma noteikumiem. Ar visām datu drošības garantijām Pārzinis var nodot Fanpage apmeklējošā lietotāja personas datus – papildus Datu pārziņa pilnvarotajām personām – citām personām, tai skaitā personām, kas apstrādā datus Pārziņa uzdevumā, t. tehnisko pakalpojumu sniedzēji un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji (t.sk. advokātu biroji) un līgumslēdzēji, kas sniedz pakalpojumus Pārzinim uz noslēgto līgumu pamata.
 15. Pārzinis nenodod lietotāja personas datus, kas izmanto Facebook produktus un pakalpojumus, uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (uz valstīm, kas nav ES valstis un Islande, Norvēģija un Lihtenšteina).
 16. Pārzinis var apstrādāt to lietotāju personas datus, kuri izmanto Facebook produktus un pakalpojumus, kuri apmeklē Fanpage, lai analizētu Pārziņa tīmekļa vietni un ar to saistīto saturu (lapas ieskatus) - (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts) - “likumīga interese”.
 17. Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti ar mērķi sniegt ieskatu lapā par lietotāja darbībām Fanpage (t.sk. sekošanu lapai vai atsekošanu, lapas ieteikšanu ierakstā vai komentārā, lapas vai ieraksta atzīmēšanu ar Patīk, Patīk atcelšanu) , SIA “Itaka Latvija” un Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija) ir kopīgie lietotāju personas datu pārziņi. Detalizēti ir norādīti datu veidi un to apstrādes apjoms, kā arī privātuma politika un lietotāju tiesības:
 18. šajā dokumentā,
 19. dokumentā "Datu politika", kas publicēts Facebook lapā https://www.facebook.com/policy.
 20. Atbildību informēt Facebook produktu un pakalpojumu lietotājus par datu apstrādi lapas ieskatu nolūkos un ļaut viņiem īstenot savas tiesības saskaņā ar VDAR, uzņemas Facebook (informācija par datiem, kas izmantoti, lai izveidotu lapas ieskati bija pieejami Facebook lapā: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 21. Ar Facebook datu aizsardzības inspektoru var sazināties, izmantojot veidlapu, kas ir pieejama Facebook lapā https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

9. JA APMEKLĒJAT ITAKAS PROFILU INSTAGRAM APLIKĀCIJĀ

 1. SIA “Itaka Latvija” ir to lietotāju personas datu pārzinis, kuri izmanto Instagram piedāvātos produktus un pakalpojumus un apmeklē Pārziņa vietni, kas pieejama: https://instagram.com/itaka.lv?igshid=YmMyMTA2M2Y (turpmāk tekstā Fanpage). Pārzinis ir atbildīgs par nodoto personas datu drošību un to apstrādi saskaņā ar likuma noteikumiem.
 2. Pārzinis apstrādā to lietotāju personas datus, kuri, izmantojot Instagram produktus un pakalpojumus, apmeklē Fanpage. Šie dati tiek apstrādāti:
 3. saistībā ar Fanpage, tostarp ar mērķi reklamēt paša Pārziņa zīmolu (juridiskais pamats – VDAR 6. sec. 1. f. apakšpunkts) - “likumīgās intereses”;
 4. atbildēt uz jautājumiem, kas tiek uzdoti, izmantojot Instagram (juridiskais pamats - VDAR 6. sec. 1. f) – “likumīga interese”; ja jautājuma saturā ir norādītas noteiktas datu kategorijas (piemēram, informācija par veselību), tiek uzskatīts, ka lietotājs ir devis piekrišanu, lai Pārzinis izmantotu datus (juridiskais pamats - 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts. GDPR) — “piekrišana”;
 5. Pārzinim ir tiesības apstrādāt:
 6. publiski pieejamos personas datus (piemēram, lietotājvārds, profila attēls, Instagram darbības statuss), komentāru saturs un cita informācija, ko lietotājs ir padarījis publiski pieejamu, izmantojot Instagram produktus un pakalpojumus,
 7. personas dati, ko sniedz lietotājs, apmeklējot Fanpage, tostarp lietotāja profilā pieejamās informācijas apkopojums un cits saturs, komentāri, ziņojumi un paziņojumi (piemēram, fotoattēli, kontaktinformācija, dzīvesvieta, informācija par interesēm vai pasaules uzskatiem),
 8. citus personas datus, ko lietotāji sniedz ziņojumos, izmantojot Instagram vai citus Facebook pakalpojumus (tostarp kontaktinformāciju un veselības informāciju), lai atbildētu uz pieprasījumu vai apstrādātu saziņas pieprasījumu.
 9. Personas datu apstrādes apjomu, īpašos mērķus un lietotāja tiesības un pienākumus, kas izmanto Instagram produktus un pakalpojumus, tieši regulē:
 10. Instagram pakalpojumu sniegšanas noteikumi (pieejami: https://help.instagram.com/581066165581870) un
 11. "Datu politika" (dokuments ir pieejams https://help.instagram.com/519522125107875) vai
 12. likuma noteikumi, kas tiek precizēti lietotāja Instagram veikto darbību rezultātā.
 13. Pārzinim ir tiesības apstrādāt personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamata tas būs attiecīgi:
 14. laiks līdz iebilduma izteikšanai (vai Instagram lietotāja konta dzēšanai),
 15. laiks līdz piekrišanas atsaukšanai (vai Instagram lietotāja konta dzēšanai); piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību laikā, kad piekrišana bija spēkā,
 16. laika periods, kas nepieciešams, lai apstrādātu pieprasījumu, ko lietotājs nosūtījis, izmantojot Instagram pakalpojumus.
 17. Pārziņa apstrādāto personas datu saņēmēju saraksts galvenokārt izriet no Instagram lietotāja izmantoto produktu un pakalpojumu apjoma, kā arī no lietotāja piekrišanas vai likuma noteikumiem. Ar visām datu drošības garantijām Pārzinis var nodot Fanpage apmeklējošā lietotāja personas datus – papildus Datu pārziņa pilnvarotajām personām – citām personām, tai skaitā personām, kas apstrādā datus Pārziņa uzdevumā, t. tehnisko pakalpojumu sniedzēji un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji (t.sk. advokātu biroji) un līgumslēdzēji, kas sniedz pakalpojumus Pārzinim uz noslēgto līgumu pamata.
 18. Pārzinis nenodos lietotāja personas datus, kas izmanto Instagram produktus un pakalpojumus, uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (uz valstīm, kas nav ES valstis un Islande, Norvēģija un Lihtenšteina).
 19. Pārzinis var apstrādāt to lietotāju personas datus, kuri izmanto Instagram produktus un pakalpojumus, kuri apmeklē Fanpage, lai analizētu Pārziņa tīmekļa vietnes un ar to saistīto saturu (lapas ieskatus) – (juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts) - “likumīga interese”.
 20. Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti ar mērķi sniegt ieskatu lapā par lietotāja darbībām Fanpage (t.sk. sekošanu lapai vai atsekošanu, lapas ieteikšanu ierakstā vai komentārā, lapas vai ieraksta atzīmēšanu ar Patīk, Patīk atcelšanu) , SIA “Itaka Latvija” un Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija) ir kopīgie lietotāju personas datu pārziņi. Detalizēti ir norādīti datu veidi un to apstrādes apjoms, kā arī privātuma politika un lietotāju tiesības:
 21. šajā dokumentā,
 22. dokumentā "Datu politika", kas publicēts Facebook lapā https://www.facebook.com/policy,
 23. dokumentā “Informācija par Page Insights datiem”, kas publicēts Facebook lapā https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 24. Atbildību informēt Instagram produktu un pakalpojumu lietotājus par datu apstrādi lapas ieskatu nolūkos un ļaut viņiem īstenot savas tiesības saskaņā ar GDPR, uzņemas Facebook (informācija par datiem, kas izmantoti, lai lapas ieskati bija pieejami Facebook lapā: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
 25. Ar Facebook datu aizsardzības inspektoru var sazināties, izmantojot veidlapu, kas bija pieejama Facebook lapā https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

10. DATI, KAS TIEK VĀKTI AUTOMĀTISKI

 1. Pārzinis apkopo iegūto informāciju automātiski (tā sauktie notikumu žurnāli).
 2. Notikumu žurnālos tiek reģistrēti dati par lietotāju sesijām, kas apmeklē Vietni un izmanto pakalpojumus, kas tiek sniegti kā daļa no Vietnes un mobilās lietotnes (jo īpaši: IP adrese, apmeklējumu datums un laiks, informācija par interneta pārlūkprogrammu un operētājsistēmu). . Šie dati nav saistīti ar konkrētām personām.
 3. Piekļuve notikumu žurnālu saturam tiek piešķirta Pārziņa pilnvarotām personām.
 4. Informācijas hronoloģiskais ieraksts par notikumiem ir tikai palīgmateriāls, ko izmanto administratīviem nolūkiem. Notikumu žurnālu analīze jo īpaši ļauj atklāt draudus, nodrošināt atbilstošu drošību un veikt statistiku, lai labāk izprastu, kā lietotāji izmanto vietni un mobilo lietotni.
 5. Iepriekš 2. punktā norādītie dati tiek izmantoti, lai diagnosticētu ar Vietnes un Lietotnes darbību saistītas problēmas un analizētu iespējamos drošības pārkāpumus, pārvaldītu Vietni un Lietotni un veidotu statistiku (juridiskais pamats – 6. pants. VDAR 1. f) — “likumīgas intereses”.
 6. Vietne savai darbībai izmanto sīkdatnes. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu "SĪKDATŅU POLITIKA".

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Pārzinis aizsargā savus apstrādātos personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību un informācijas drošību.
 2. Šī Privātuma politika ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un attiecas tikai uz mājaslapu www.itaka.lv un mobilo aplikāciju. Mājaslapā un mobilajā lietojumprogrammā var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm (tostarp partneru un citu ārēju personu, kas sadarbojas ar Pārzini, tīmekļa vietnēm). Pārzinis iesaka katram lietotājam pēc piekļūšanas citām vietnēm izlasīt tur piemērojamo privātuma politiku.
 3. Pārzinis patur tiesības ieviest izmaiņas piemērojamā Privātuma politikā tehnoloģiju attīstības, tiesiskā regulējuma izmaiņu, tai skaitā personas datu aizsardzības, un mājaslapas attīstības gadījumā.
 4. Pārzinis informēs lietotājus par jebkurām būtiskām izmaiņām privātuma politikas saturā, publicējot paziņojumu mājaslapā.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter