phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Svarīga informācija>

KOMPLEKSA TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMA NOTEIKUMI, ITAKA SMART, APSKATES CEĻOJUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Itaka Latvija SIA (turpmāk Tūrisma operators) mērķis ir nodrošināt optimālus apstākļus ceļotāja atpūtai kompleksa tūrisma pakalpojuma laikā. Šis komplekso tūrisma  pakalpojumu līgums, kas noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu (turpmāk Civillikums), Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Tūrisma likumu, kā arī 26.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību”, nosaka ceļotāja un tūrisma operatora tiesības un pienākumus. Šī Līguma izpratnē ceļotājs ir fiziska persona, kas noslēdz kompleksa tūrisma pakalpojuma līgumu (turpmāk Līgums) (līgumslēdzēja puse) ar Tūrisma operatoru, vai fiziska persona, kurai ir tiesības ceļot saskaņā ar līgumu par kompleksa tūrisma pakalpojuma sniegšanu.

1.2. Parakstot, šo līgumu, Ceļotājs apliecina, ka ir iepazinies ar mājas lapā www.itaka.lv esošo informāciju, tai skaitā informāciju sadaļā “svarīga informācija”, “informācija par vīzu režīmu”, kas ir šī līguma neatņemamā sastāvdaļa.

2. LĪGUMSAISTĪBAS

A. CEĻOTĀJS

2.1. Ceļotājs(-i) apņemas:

2.1.1. Savlaicīgi veikt samaksu par kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk -Brauciens) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2.1.2. Savlaicīgi sniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Tūrisma operatoram, lai izpildītu šo Līgumu.

2.1.3. Savlaicīgi ierasties Brauciena sākuma vietā, ievērot Tūrisma operatora norādījumus attiecībā uz Brauciena vai atsevišķu tā daļu īstenošanu, ievērot sabiedrisko kārtību, starptautisko pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību un daudzumu, skaitu un aizliegumus attiecībā uz lietu ievešanu valstī, kā arī ievērot robežapsardzības un muitas dienestu norādījumus. Pasažieru un bagāžas aviopārvadājumu noteikumi ir pieejami interneta vietnē www.itaka.lv sadaļā Aviokompānijas. Grūtniecēm pirms lidojuma vajadzētu konsultēties ar ārstu. Drošības apsvērumu dēļ sievietēm laikā no 26. līdz 34. grūtniecības nedēļai (vairāku augļu gadījumā laikā no 20. nedēļas līdz 28. nedēļas beigām) ir jāiesniedz faktiskajam pārvadātājam ārsta izziņu angļu valodā, kurā apstiprināts, ka nav iebildumu pret lidošanu. Faktiskais pārvadātājs var atteikties uzņemt lidojumam grūtnieces pēc 34. (vairāku augļu gadījumā pēc 28.) grūtniecības nedēļas. Galīgo lēmumu par to vai atļaut grūtniecei lidot vai nē pieņem gaisa kuģa kapteinis.

2.1.4. Dodoties braucienā kopā ar bērnu(-iem), ievērot 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 721 “Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu” prasības.

2.1.5. Atlīdzināt brauciena laikā nodarītos zaudējumus (viesnīcas inventāram, transporta līdzekļiem u.c. nodarītie bojājumi). Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, visus zaudējumu atlīdzina par nepilngadīgo atbildīgā persona. Ja Ceļotājs atzīst savu vainu un piekrīt atlīdzināt zaudējumus, atlīdzināšanu jāveic uz vietas. Gadījumos, kad Ceļotājs neatzīst savu vainu, Tūrisma operatoram ir tiesības piedzīt zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ceļotājam nav jāatlīdzina zaudējumus, ko izraisījusi nepārvarama vara.

2.1.6. Invalīdiem un personām ar kustību traucējumiem, kam lidojot varētu būt nepieciešama īpaša palīdzība, pirms Līguma noslēgšanas jāsazinās un jāvienojas ar faktisko pārvadātāju vai Tūrisma operatoru, lai tiktu apstiprināta piemērotu vietu pieejamība. Noteiktos gadījumos personas garīgais, emocionālais, fiziskais vai citāds medicīniskais stāvoklis var lidojuma laikā nelabvēlīgi ietekmēt gan pašu Ceļotāju, gan ar viņu kopā ceļojošās personas. Tas ietver arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, cilvēkus, kuri izmanto sirds stimulatorus vai elpošanas aparātus, cilvēkus ar sirds slimībām vai tos, kuri gatavojas operācijai u.c., tāpēc pirms Līguma noslēgšanas šiem ceļotājiem jākonsultējas ar savu ārstu un jāsaņem atļauju vai ieteikumus ceļošanai, novērtējot potenciālos riskus, kādi varētu rasties brauciena laikā. Nepaziņojot par veselības stāvokli vai potenciālajiem riskiem un nevienojoties par pārvadājuma pakalpojumu ar faktisko pārvadātāju vai Tūrisma operatoru, faktiskajam pārvadātājam ir tiesības atteikties pārvadāt šādu pasažieri un Ceļotājs uzņemas visus šādas rīcības potenciālos riskus un nelabvēlīgās sekas.

2.2. Ceļotājam, kurš noslēdz Līgumu, ir jāinformē pārējie ceļotāji – saņēmēji, ka brauciens tiek organizēts tikai un vienīgi saskaņā ar šajā Līgumā norādītajiem noteikumiem un ka visiem ceļotājiem jāievēro visi Līguma noteikumi, un jāsniedz šiem pārējiem ceļotājiem visa informācija, kuru viņam/viņai pēc Līguma noslēgšanas nosūtījis Tūrisma operators.

2.3. Rīcībspējīgām personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, un pārējām personām, kurām ir šādas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ir tiesības veikt brauciena rezervēšanu. Ja Līgumu noslēdz nepilngadīgais, kurš atzīts par pilngadīgu, nepieciešams iesniegt galīgā tiesas nolēmuma kopiju.

2.4. Ceļotājam vismaz 24 stundas pirms plānotās izbraukšanas ieteicams sazināties ar Tūrisma operatoru (tieši vai caur tūrisma aģentu, kurš veicis rezervāciju), lai saņemtu apstiprinājumu par izbraukšanas datumu un laiku. Pirms lidojuma atpakaļ Ceļotājam ieteicams sazināties ar Tūrisma operatora pārstāvi vai pārbaudīt uz viesnīcas ziņojumu dēļa izvietoto informāciju par atgriešanās datumu un laiku, ieskaitot atgriešanās lidojuma laika izmaiņas, vismaz 24 stundas pirms plānotās izbraukšanas no valsts.


B. TŪRISMA OPERATORS

2.5. Tūrisma operators apņemas:

2.5.1. Nodrošināt Ceļotājam(-iem) visus Līgumā paredzētos pakalpojumus pienācīgā veidā, ņemot vērā Ceļotāja(-u) likumīgi sagaidīto. Tūrisma operators ir atbildīgs par visu līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Katalogs un pārējie materiāli, kuros aprakstīts Brauciens vai mainīta programma, ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Jaunākā un piemērotākā informācija par izmaiņām attiecībā uz viesnīcām, to kategorijām, pakalpojumiem un izklaides iespējām tajās pēc Līguma noslēgšanas tiek publicēta Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.itaka.lv .

2.5.2. Ja netiek savākts minimāli nepieciešamais tūristu skaits (50 tūristi braucienam ar autobusu un 180 tūristi braucienam ar lidmašīnu), informēt tūristu par Līguma izbeigšanu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, ne vēlāk kā šādu laiku pirms brauciena sākuma:

2.5.2.1. 20 dienas, ja brauciens paredzēts uz laiku ilgāku par 6 dienām;

2.5.2.2. 7 dienas, ja brauciena ilgums nav mazāks par 2, bet nepārsniedz 6 dienas;

2.5.2.3. 48 stundas pirms brauciena, ja brauciena ilgums ir mazāks par 2 dienām.

Tūrisma operators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Ceļotājam radušies pēc pienācīga un savlaicīga brīdinājuma par Līguma izbeigšanu.

2.5.3. Laikus izsniegt Ceļotājam kvītis, sertifikātus, biļetes un informāciju par plānoto izbraukšanas laiku un, ja nepieciešams, par piereģistrēšanās termiņu un par transporta pieturvietās, pārsēšanās vietās paredzēto gaidīšanas laiku, kā arī ierašanās laiku, tādā formā, kādā ticis noslēgts Līgums, vai citā Ceļotājam pieņemamā formā. Tūrisma operators apņemas arī sniegt informāciju par izmantošanai paredzētajiem transporta līdzekļiem, to raksturojumu un kategoriju, apmešanās vietas veidu, atrašanās vietu, kategoriju vai ērtību līmeni, kā arī galvenajām iezīmēm un klasifikāciju (saskaņā ar attiecīgajiem uzņemošās valsts noteikumiem). Iepriekš minētā informācija var būt arī pieejama Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.itaka.lv.  

2.5.4. Sniegt vispārīgu informāciju par galamērķa valstī piemērotajām prasībām attiecībā uz ceļošanas dokumentiem un vīzām, ieskaitot aptuvenu vīzas izsniegšanas ilgumu, un informāciju, kas saistīta ar veselības jautājumiem, piemēram, informāciju par lipīgo slimību epidemioloģisko situāciju apmeklējamajās valstīs, obligātajiem un ieteicamajiem profilakses pasākumiem, informāciju par veselības apdrošināšanas reģistrēšanas kārtību vai norādīt, kur šādu informāciju iespējams iegūt. Iepriekš minētā informācija vai saites uz oficiālajām tīmekļa vietnēm, kurās publicēta šāda informācija, ir pieejamas Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.itaka.lv.

2.5.5. Gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu Tūrisma operators apņemas nodrošināt tūristam apmešanās pakalpojumus atbilstoši konkrētai uzņemošās valsts noteikumos noteiktai kategorijai, nenorādot konkrētu apmešanās vietu, Tūrisma operators apņemas informēt tūristu par apmešanās vietas veidu, kategoriju un ēdināšanu pirms Līguma noslēgšanas. Tūrisma operators apņemas arī sniegt tūristam skaidru un vispusīgu informāciju par ērtību, pakalpojumu un izklaides iespēju pieejamību un apjomu.

2.5.6. Sniegt informāciju par Tūrisma operatora vietējo pārstāvi, gidu, kontaktu centru vai citu dienestu, kas ļautu Ceļotājam ātri sazināties un runāt ar Tūrisma operatoru vai lūgt palīdzību problēmu gadījumā, vai iesniegt pretenziju par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī norādīt to nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai faksa numuru. Ja Tūrisma operatoram tādu nav, norādīt tūristam tālruņa numuru, uz kuru zvanīt ārkārtas gadījumā, vai informāciju, kas palīdzētu viņam/viņai sazināties ar Tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu. Nepilngadīgu personu ceļošanas gadījumā sniegt vecākiem vai aizbildņiem informāciju, kas ļautu tiem sazināties ar bērnu vai ar atbildīgo personu tieši bērna atrašanās vietā.

2.5.7. Izmantot Ceļotāja(-u) sniegto personisko informāciju tikai ceļojuma dokumentu apstrādes un tūrisma pakalpojumu pasūtīšanas nolūkiem.

2.5.8. Sniegt brauciena laikā nepatikšanās nokļuvušam Ceļotājam nepieciešamo palīdzību bez nepamatotas kavēšanās vai nepārvaramas varas gadījumā darīt sekojošo:

2.5.8.1. Sniegt piemērotu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;

2.5.8.2. Palīdzēt Ceļotājam izmantot attālinātas saziņas līdzekļus;

2.5.8.3. Palīdzēt Ceļotājam atrast alternatīvus tūrisma pakalpojumus.

2.5.9. Ja Tūrisma operatoram ir pienākums pilnībā vai daļēji atmaksāt Ceļotāja vai viņa/viņas vietā samaksāto naudu, atmaksāt naudu bez neattaisnotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas datuma. Nauda tiek atmaksāta uz norādīto bankas kontu pēc tās personas lūguma, kura veikusi rezervāciju (persona, kas pagaidu rezervācijas apstiprinājumā norādīta kā maksātājs, vai brauciena vai maksājuma dokumentos norādīta kā pirmā).

3. BRAUCIENA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

3.1. Līgumā norādīta kopējā Brauciena cena, ieskaitot visus nodokļus, papildu maksas, maksājumus un pārējos izdevumus, visiem Līgumā paredzētajiem Ceļotājiem. Cenā nav iekļautas izmaksas par ceļošanas dokumentiem, vīzām, vakcīnām un papildu apdrošināšanu, kas Ceļotājam jāsaņem patstāvīgi, kā arī neietver maksājumus par precēm un pakalpojumiem, kurus Ceļotāji izvēlējušies iegādāties uz vietas un kas nav skaidri iekļauti Brauciena programmā.

3.2. Brauciena apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:

3.2.1. Avansa maksājums 10% apmērā no Brauciena cenas.

3.2.2. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas vairāk kā 20 dienas, avansa maksājums iemaksājams Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu 24 stundu laikā pēc rezervācijas datuma, bet atlikušo summu, t.i. no kopējās Brauciena cenas atskaitot samaksāto avansu, jāsamaksā iepriekš aprakstītajā kārtībā ne vēlāk kā 20 dienas pirms Brauciena sākuma.

3.2.3. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas mazāk kā 20 dienas, pilna Brauciena cena jāiemaksā Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu rezervācijas datumā.

3.2.4. Ja Ceļotājs ir iegādājies Braucienu saskaņā ar iepriekšpārdošanas, īpašiem pirkuma noteikumiem vai uz īpašiem apmaksas noteikumiem, tad Brauciena apmaksas noteikumus, kas atšķiras no 3.2.1.-3.2.3. punktos noteiktajiem standarta apmaksas noteikumiem ir atsevišķi jānorāda Līgumā.

3.2.5. Ja rezervācija nav veikta klātienē, Ceļotājam 24 stundu laikā pēc rezervācijas jānosūta samaksas apliecinājumu tūrisma aģentam pa faksu vai e-pastu, ja rezervāciju veicis aģents, vai Tūrisma operatoram uz e-pasta adresi info@itaka.lv, ja rezervācija tikusi veikta tīmekļa vietnē www.itaka.lv.  

3.2.6. Ja iepriekš aprakstītie noteikumi netiek izpildīt, Tūrisma operators patur tiesības atcelt neapmaksātu rezervāciju. 

4. LIDOJUMS, VIESNĪCAS DIENA, CEĻOŠANAS DOKUMENTI UN VAKCĪNAS

4.1. Tūrisma operatoram jāinformē Ceļotājs, ka izbraukšanas datums ir Brauciena sākuma datums, bet atgriešanās datums ir Brauciena beigu datums. Aviotransporta izmantošanas gadījumā Brauciena pirmā un pēdējā diena ir paredzētas ceļošanai, nevis īstai atpūtai. Viesnīcas diena, t.i. viesnīcu pakalpojumi (piemēram, ēdināšana) viesnīcās un apartamentos, beidzas plkst. 10.00 un sākas plkst. 15.00. Ja Ceļotājs uzņemošajā valstī ierodas naktī, t.i. dienā, kas ir pēc brauciena dokumenta ailītē DATUMS norādītās dienas, kad sākas viesnīcu pakalpojumi, tūrists tiek izvietots viesnīcā uzreiz pēc ierašanās. Šādā gadījumā viesnīcas diena tiek aprēķināta no plkst. 15.00 tajā dienā, kas norādīta brauciena dokumenta ailītē DATUMS. Pakalpojums “viss iekļauts” sākas pēc reģistrēšanās viesnīcā ar noteikumu, ka pirmā viesnīcas diena jau ir sākusies, un beidzas ar izrakstīšanos no viesnīcas, bet ne vēlāk kā pēdējās viesnīcas dienas beigās. Gadījumā, ja pēc pēdējās viesnīcas dienas seko atgriešanās valstī, no viesnīcas jāizrakstās ne vēlāk kā plkst. 10.00 atgriešanās dienā. Kruīza kuģa gadījumā iekāpšana sākas plkst. 13.00, bet kruīza beigās kajītes jāatbrīvo līdz plkst. 09.00. 

4.2. Katram Ceļotājam, kurš izbrauc ārpus ES, ir jābūt derīgai pasei (derīga vismaz 6 mēnešus pēc Brauciena beigām). Dodoties uz ES valstīm, nepieciešama personas apliecība vai pase. Šī prasība attiecas arī uz bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem. Personām, kurām ir pagaidu vai diplomātiskā pase, Tūrisma operators iesaka pirms rezervācijas veikšanas sazināties ar uzņemošās valsts diplomātisko pārstāvniecību un ņemt vērā visus formālos ierobežojumus, kas saistīti ar šāda veida pasi. 

5. BRAUCIENA CENAS IZMAIŅAS

5.1. Pēc Līguma noslēgšanas Tūrisma operatoram ir tiesības palielināt Līguma cenu tikai spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. Brauciena cenas palielināšana ir iespējama tikai tad, ja to tieši ietekmē šādas izmaiņas:

5.1.1. Ceļotāju pārvadāšanas izmaksu izmaiņas degvielas vai citu energoresursu cenu izmaiņu rezultātā;

5.1.2. Līgumā paredzēto pakalpojumu cenu izmaiņas saistībā ar nodokļiem vai nodevām (piemēram, tūristu nodeva, lidostu nodevas u.c.), ko piemēro Braucienā tieši neiesaistītas trešās personas;

5.1.3. Ar Braucienu saistītais valūtas maiņas kurss.

5.2. Tūrisma operatoram, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, ir skaidri un visaptveroši jāinformē tūristu par cenas pieaugumu vismaz 20 dienas pirms Brauciena sākuma, norādot cenas pieauguma iemeslus un kā cenas palielinājums ticis aprēķināts.

5.3. Ja Brauciena cenas pieaugums pārsniedz 8% no Brauciena gala cenas, Ceļotājam ir tiesības izbeigt Līgumu vai izvēlēties alternatīvu Tūrisma operatora piedāvātu braucienu.

5.4. Pēc Līguma noslēgšanas Ceļotājam ir tiesības pieprasīt Brauciena cenas samazināšanu šādos gadījumos:

5.4.1. Līguma 5.1. punktā norādīto izmaksu samazinājuma gadījumā pēc Līguma noslēgšanas, bet pirms Brauciena sākuma;

5.4.2. Līguma nepienācīgas izpildes gadījumā, ja vien Tūrisma operators nepierāda, ka Līgums netiek pienācīgi izpildīts Ceļotāja vainas dēļ;

5.4.3. Ja piedāvāto alternatīvo pakalpojumu rezultātā Brauciena kvalitāte ir zemāka par Līgumā norādīto;

5.4.4. Ja Tūrisma operators pamatotu iemeslu dēļ nevar piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai Ceļotājs no tiem atsakās;

5.4.5. Ja Ceļotāja norādīto trūkumu dēļ Līguma izpilde nevar tikt turpināta un Tūrisma operators trūkumus neizlabo līdz saprātīgam, tūrista noteiktam termiņam.

5.5. Samazinot Brauciena izmaksas, Tūrisma operators ir tiesīgs no tūristam atmaksājamās summas atskaitīt faktiskās administratīvās izmaksas. Pēc Ceļotāja pieprasījuma Tūrisma operatoram jānorāda šādu administratīvo izmaksu pamatojums.

5.6. Degvielas cenas samazinājums vai palielinājums tiks aprēķināts pēc formulas: degvielas cenas pieaugums vai samazinājums/vietu skaits transportlīdzeklī. 

6. CITU LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪŠANA

6.1. Tūrisma operators ir tiesīgs pirms Brauciena vienpusēji grozīt citus Līguma noteikumus tikai tad, ja iestājušies visi šādi apstākļi:

6.1.1. Grozījumi nav būtiski;

6.1.2. Tūrisma operators, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, sniedzis Ceļotājam skaidru un visaptverošu informāciju par grozījumiem Ceļotāja pieprasītā formā.

6.2. Tūrisma operatoram bez neattaisnotas kavēšanās, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, jāsniedz Ceļotājam informāciju par sekojošo:

6.2.1. Piedāvātie Līguma grozījumi;

6.2.2. Saprātīgs termiņš, kas nav mazāks par 2 dienām, kurā tūristam jāpaziņo Tūrisma operatoram par savu lēmumu;

6.2.3. Sekas, kādas iestājas, ja Ceļotājs nereaģē Tūrisma operatora noteiktajā termiņā;

6.2.4. Alternatīvs brauciens un tā cena, ja šāds brauciens tiek piedāvāts.

6.3. Ceļotājam ir tiesības pēc savas izvēles piekrist Tūrisma operatora piedāvātajiem Līguma noteikumu grozījumiem vai izbeigt Līgumu, nemaksājot maksu par izbeigšanu, saprātīgā, Tūrisma operatora noteiktā termiņā.

6.4. Ja Ceļotājs Līgumu izbeidz, Tūrisma operators var piedāvāt tūristam citu tādas pašas vai augstākas kvalitātes braucienu. Ja Līguma grozījumu vai izvēlēto alternatīvo braucienu dēļ brauciena kvalitāte pasliktinās vai tā cena samazinās, Ceļotājam ir tiesības pieprasīt samazinātās cenas starpības atmaksāšanu.

6.5. Pēc Līguma noslēgšanas jebkurus Līguma noteikumus var grozīt ar līgumslēdzēju pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

7. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU MAIŅA. BRAUCIENA MAIŅA

7.1. Ceļotājam ir tiesības nodot savas tiesības uz Braucienu citai personai, kas iegūst visas Līgumā paredzētās Ceļotāja tiesības un pienākumus, ar nosacījumu, ka paziņojums tiek iesniegts Tūrisma operatoram vai tūrisma aģentam, kurš noslēdzis Līgumu, saprātīgu laiku pirms Brauciena sākuma. Ceļotāja paziņojums visos gadījumos uzskatāms par iesniegtu saprātīgā termiņā, ja tas iesniegts ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Brauciena sākuma.

7.2. Tūrisma operatoram jāinformē Ceļotājs, kurš nodod savas tiesības uz Braucienu citai personai, par faktiskajām Līguma nodošanas izmaksām un jāiesniedz to pierādījumu. Šīm izmaksām jābūt pamatotām un tās nedrīkst pārsniegt reālās izmaksas, kādas rodas Tūrisma operatoram saistībā ar Līguma nodošanu.

7.3. Ceļotājs, kurš nodod savas tiesības uz Braucienu citai personai, ir solidāri atbildīgs Tūrisma operatoram par Brauciena izmaksu un ar tiesību uz Braucienu nodošanu saistīto izdevumu samaksu.

7.4. Gadījumos, kad šāda nodošana ir pretrunā ar Tūrisma operatora izmantotas trešās personas noteikumiem (piemēram, ja laikā, kas atlicis līdz Brauciena sākumam, nav atļauts rezervēt un/vai mainīt vietu transporta līdzeklī vai viesnīcā), tas jānorāda Līgumā vai tā pielikumos.

7.5. Braucienu var nodot tikai personai, kas atbilst visiem Līguma noteikumiem, un ja līdz Brauciena sākumam atlikušajā laikā iespējams nodrošināt visus nepieciešamos priekšnoteikumus, lai šāda persona varētu doties Braucienā. 

8. LĪGUMA IZBEIGŠANAS TIESĪBAS

8.1. Ceļotāja tiesības izbeigt Līgumu ir šādas:

8.1.1. Ceļotājam ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā pirms Brauciena sākuma.

8.1.2. Ja Ceļotājs izbeidz Līgumu, Tūrisma operators var pieprasīt Ceļotājam maksāt saprātīgu maksu par Līguma izbeigšanu, kas noteikta Līgumā. Maksas par Līguma izbeigšanu apmērs atkarīgs no laika, kāds atlicis līdz Brauciena sākumam:

 • Vairāk kā 20 dienas līdz Brauciena sākumam – 10% no Brauciena cenas,
 • Mazāk kā 20 dienas līdz Brauciena sākumam – 100% no Brauciena cenas.

8.1.3. Ceļotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, nemaksājot maksu par Līguma izbeigšanu, šādos gadījumos:

8.1.3.1. Ja Tūrisma operators pirms Brauciena sākuma groza būtiskus Līguma noteikumus un Ceļotājs saprātīgā, Tūrisma operatora noteiktā laikā, kas vienāds ar 2 dienām, nepiekrīt Tūrisma operatora piedāvātajiem grozījumiem šādos gadījumos:

8.1.3.1.1. Tūrisma operators pirms Brauciena ir spiests būtiski mainīt jebkuru no galvenajiem tūrisma pakalpojumiem un/vai iezīmēm;

8.1.3.1.2. Tūrisma operators nevar izpildīt īpašās Ceļotāja prasības, kas norādītas Līgumā;

8.1.3.1.3. Tūrisma operators piedāvā palielināt Brauciena izmaksas par vairāk kā 8%;

8.1.3.2. Ja Brauciena galamērķī vai tā tuvumā iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kuru rezultātā nav iespējams turpināt Braucienu vai nogādāt Ceļotājus galamērķī. Šādā gadījumā Ceļotājam ir tiesības pieprasīt par Braucienu samaksātās naudas atmaksāšanu, bet nav tiesību saņemt papildu zaudējumu atlīdzību.

8.1.4. Ja līdz Brauciena sākumam Ceļotājs, nepaziņojot par Līguma izbeigšanu pirms Brauciena, neierodas uz izbraukšanu tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Tūrisma operatora kontroles, Tūrisma operators atceļ Ceļotāja rezervāciju šim Braucienam rezervēšanas sistēmā.

8.1.5. Ja Braucienu iegādājušies divi Ceļotāji un viens no Līgumā paredzētajiem Ceļotājiem atsakās piedalīties Braucienā pirms tā sākuma, otrajam Ceļotājam, kuram jābrauc vienatnē, pirms izbraukšanas ir jāpiemaksā papildu maksa par apmešanos vienvietīgā numurā. Apskates braucienu gadījumā un gadījumā, ja par vienvietīgo numuru papildus maksa netiek maksāta, šādam Ceļotājam tiek nodrošināta apmešanās divvietīgajā numurā kopā ar citu tā paša dzimuma personu.

8.2. Tūrisma operatora tiesības izbeigt Līgumu ir šādas:

8.2.1. Tūrisma operatoram ir tiesības izbeigt Līgumu pirms Brauciena, atlīdzinot tūristam visas par Braucienu samaksātās summas un atlīdzinot visus radušos pamatotos zaudējumus.

8.2.2. Ja Tūrisma operators izbeidz Līgumu, Ceļotājam radušies zaudējumi netiek atlīdzināti šādos gadījumos:

8.2.2.1. To cilvēku skaits, ka iegādājušies Braucienu, ir mazāks kā Līguma 2.5.2. punktā norādītais minimālais skaits.

8.2.2.2. Tūrisma operators nevar izpildīt Līgumu nepārvaramas varas dēļ un nekavējoties informē Ceļotāju par Līguma izbeigšanu pirms Brauciena sākuma. 

9. ATBILDĪBA PAR NEPIENĀCĪGU LĪGUMA IZPILDI

9.1. Tūrisma operators ir atbildīgs par visām rezervēšanas sistēmas tehniskajām problēmām, kas Līguma slēgšanas laikā izraisītas viņa vainas dēļ, un visām rezervēšanas procesa laikā pieļautajām kļūdām. Tūrisma operators neuzņemas atbildību, ja rezervēšanas kļūdas izraisījusi Ceļotāja vaina vai nepārvarama vara.

9.2. Tūrisma operatoram ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās sniegt grūtībās nokļuvušam Ceļotājam palīdzību, kas paredzēta Līguma 2.5.8. punktā.

9.3. Ja palīdzības Ceļotājam sniegšanas nepieciešamību izraisījusi Ceļotāja apzināta darbība vai nevērība, Tūrisma operatoram ir tiesības iekasēt atlīdzību par šādu palīdzību, kas nedrīkst pārsniegt Tūrisma operatoram radušās faktiskās izmaksas.

9.4. Ceļotājam, izmantojot Līgumā norādīto kontaktinformāciju, bez neattaisnotas kavēšanās ir jāpaziņo Tūrisma operatoram par katru Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, kuru Ceļotājs novērojis Brauciena laikā.

9.5. Ja Līgumā paredzētie pakalpojumu tiek sniegti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Tūrisma operatoram ir saprātīgā termiņā jānovērš Ceļotāja norādītos trūkumus, ja vien tas nav praktiski vai rada neproporcionālas izmaksas, ņemot vērā trūkumu apmēru un nepienācīgi sniegto Līgumā paredzēto pakalpojumu vērtību.

9.6. Ja Tūrisma operators nenovērš trūkumus Līguma noteikumu 9.5. punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiek piemēroti Līguma noteikumi par kompensāciju.

9.7. Ja Tūrisma operators nenovērš trūkumus tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti Līguma noteikumu 9.5. punktā, Ceļotājs var izdarīt to pats un pieprasīt nepieciešamo izdevumu segšanu.

9.8. Ja Tūrisma operators nespēj nodrošināt Līgumā paredzēto pakalpojumu, Tūrisma operatoram ir jāpiedāvā Ceļotājam, bez papildu maksas, piemērotu alternatīvu pakalpojumu, kuru kvalitāte, ja iespējams, ir vienāda ar Līgumā norādīto kvalitāti vai augstāka, lai Brauciens varētu tikt turpināts. Ja piedāvāto alternatīvu rezultātā Brauciena kvalitāte salīdzinājumā ar Līgumā noteikto pasliktinās, Tūrisma operatoram ir attiecīgi jāsamazina maksa par Braucienu.

9.9. Ja piedāvātās alternatīvas nav vienādas ar Līgumā paredzēto vai ja cenas samazinājums nav adekvāts, Ceļotājs var no tā atteikties.

9.10. Ja neatbilstība būtiski ietekmē Brauciena īstenošanu un Tūrisma operators situāciju neizlabo, Ceļotājs var izbeigt Līgumu, nemaksājot maksu par Līguma izbeigšanu, un pieprasīt cenas samazinājumu un/vai materiālo un nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu.

9.11. Ja alternatīvas piedāvāt nav iespējams vai Ceļotājs no piedāvātajām alternatīvām atsakās saskaņā ar Līguma 9.9. punktu, Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai materiālo un nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu, neizbeidzot Līgumu.

9.12. Ja Braucienā iekļauta pasažieru pārvadāšana, Tūrisma operatoram šī Līguma 9.9.-9.11. punktos noteiktajos gadījumos, bez papildu samaksas jānodrošina, ka Ceļotājs tiek nogādāts atpakaļ sākotnējā izbraukšanas vietā ar tādu pašu transportu vai nogādāts uz citu vietu saskaņā ar vienošanos ar Ceļotāju, kā arī Ceļotājam tiek atlīdzināts par nesniegtajiem pakalpojumiem.

9.13. Ja Tūrisma operators nespēj nodrošināt Ceļotāja nogādāšanu atpakaļ kā paredzēts Līgumā nepārvaramas varas dēļ, Tūrisma operatoram ir jāsedz nepieciešamos izdevumus par apmešanos, kuras kategorija, ja iespējams, ir vienāda ar Līgumā paredzēto, uz nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laiku, bet ne ilgāk par trim naktīm.

9.14. Ceļotājam ir tiesības pieprasīt materiālo un nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu bez nepamatotas kavēšanās šādos gadījumos:

9.14.1. Ja Ceļotāja norādītie trūkumi kavē turpmāku Līguma izpildi un Tūrisma operators nenovērš trūkumus;

9.14.2. Ja Tūrisma operators pamatotu iemeslu dēļ nevar piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai Ceļotājs no tiem atsakās saskaņā ar Līguma 9.9. punktu;

9.15. Tūrisma operators neatbild par nepienācīgu Līguma izpildi, ja Tūrisma operators pierāda, ka Līgums ticis izpildīts nepienācīgi šādu apstākļu rezultātā:

9.15.1. Ceļotāja vaina;

9.15.2. Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanā neiesaistītas trešās personas vaina, kādēļ nav bijis iespējams paredzēt vai novērst zaudējumus;

9.15.3. nepārvarama vara.

9.16. Ceļotāja tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai tiesības uz cenas samazinājumu neietekmē pasažieru tiesības, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004 L 046), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV 2007 L 315), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (OV 2009 L 131), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV 2010 L 334), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55) un saskaņā ar starptautiskajām konvencijām.

9.18. Saskaņā ar Līguma 9.14. punktu Tūrisma operatora izmaksātā zaudējumu atlīdzība vai cenas samazinājums, kuru Ceļotājam piešķīris Tūrisma operators saskaņā ar Līguma 5. sadaļu, un kompensācija vai cenas samazinājums, kas tūristam piešķirts saskaņā ar Līguma 9.17. punktā minētajiem ES tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām, ir jāatņem viens no otra, lai novērstu dubultu zaudējumu atlīdzināšanu.

9.19. Ceļotājam nodarītos materiālos un nemateriālos zaudējumus atlīdzina saskaņā ar Civillikumā noteikto. 

10. APDROŠINĀŠANA

10.1. Pirms Brauciena pastāv iespēja un ir ieteicams iegādāties medicīnisko ceļojumu apdrošināšanu. Tāpat Ceļotājam ir tiesības iegādāties brauciena atcelšanas apdrošināšanu, pārsēšanās brauciena laikā zuduma apdrošināšanu, nelaimes gadījumu apdrošināšanu u.c. Visa informācija par apdrošināšanu ir pieejama tīmekļa vietnē www.itaka.lv vai Ceļotājs var par to jautāt tūrisma aģentam.

10.2. SIA “Itaka Latvija” nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina Akciju sabiedrība "Citadele banka" un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ja SIA “Itaka Latvija” nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru: Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv, tālrunis: 65452554

11. DAŽĀDI NOTEIKUMI

11.1. Pretenzijas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Brauciena laikā Ceļotājam jāiesniedz bez nepamatotas kavēšanās, tas jādara rakstiski vai uz pastāvīga informācijas nesēja un jāiesniedz vietējam Tūrisma operatora pārstāvim, kontaktu centram vai citam dienestam, kā paredzēts Līgumā, vai to neesamības gadījumā –Tūrisma operatoram.

11.2. Termiņš Ceļojuma prasījuma iesniegšanai Tūrisma operatoram par zaudējumu atlīdzību sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi ir divi gadi. Prasījuma pieteikumu jāiesniedz Tūrisma operatoram divu mēnešu laikā no dienas, kad atklāta sniegtā pakalpojuma neatbilstība Līguma noteikumiem.

11.3. Gadījumos, kad Līgums ticis noslēgts ar tūrisma aģenta starpniecību, Ceļotājs var iesniegt paziņojumus, lūgumus vai pretenzijas tieši tūrisma aģentam, kuram bez nepamatotas kavēšanās jānodod paziņojumus, lūgumus vai pretenzijas Tūrisma operatoram. Ja tūrisma aģents saņēmis paziņojumus, lūgumus vai pretenzijas, tiek uzskatīts, ka tos ir saņēmis Tūrisma operators.

11.4. Tūrisma operatoram jāizskata Ceļotāja iesniegumu bez maksas un, ja tas nepiekrīt Ceļotāja pretenzijām, jāsniedz Ceļotājam sīku, pamatotu, rakstisku atbildi, kas pamatota ar dokumentiem, ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc Ceļotāja iesnieguma saņemšanas. Tūrisma operatoram, kurš saņēmis Ceļotāja pretenziju ar trūkumiem, piemēram, pretenziju nav parakstījis Ceļotājs vai tā pilnvarots pārstāvis vai nav iesniegti pārstāvību pamatojoši dokumenti, Līguma kopija un/vai prasījuma pierādījumi, ir tiesības vērsties pie Ceļotāja ar lūgumu izlabot minētos trūkumus saprātīgā termiņā. Termiņš atbildes sniegšanai uz šajā Līguma punktā minēto pretenziju aprēķināms no dienas, kad saņemts Ceļotāja iesniegums ar izlabotiem trūkumiem. Tūrisma operatoram ir tiesības pagarināt pretenzijas izskatīšanas termiņu, nosakot saprātīgu termiņu un nozīmīgu pamatojumu, kā arī paziņojot par to Ceļotājam, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

11.5. Ja Ceļotājs nav apmierināts ar Tūrisma operatora atbildi, viņam/viņai ir tiesības iesniegt šo pašu jautājumu izskatīšanai patērētāju strīdu risināšanas iestādei.

11.6. Strīdus par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi izskata ārpustiesas procedūrā saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu. Ārpustiesas strīda risināšanas nolūkā Ceļotājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, tālr.: 65452554; e-pasts: pasts@ptac.gov.lv. Ceļotājam ir iespēja arī izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); minētā platforma pieejama šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.

11.7. Ceļotāja vēršanās patērētāju strīdu risināšanas iestādē neatņem Ceļotājam tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar lūgumu izskatīt strīdu pēc būtības.

11.8. Līgums noslēgts divos oriģinālos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam katrai Pusei.

11.9. Ja Līgums noslēgts attālināti, Tūrisma operatoram jāiesniedz Ceļotājam Līguma eksemplārs vai Līguma apstiprinājums, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, bez nepamatotas kavēšanās pēc Līguma noslēgšanas.

11.10. Ja Līgums noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, Ceļotājam izsniedz Līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu papīra formā vai, ja tūrists tam piekrīt, uz cita pastāvīga informācijas nesēja.

12. PUŠU KONTAKTINFORMĀCIJA

Tūrisma operators                                                                                                                  Tūrists

Itaka Latvija SIA

Reģ. Nr. 40203178011

Krišjāņa Barona iela 68-7, Rīga

Tālrunis +37160003232, info@itaka.lv

 

Pārstāv tūrisma aģents

 

Paraksts                                                                                                                               Tūrista paraksts

 

 

Vārds, uzvārds                                                                                                                      Vārds, uzvārds 


VASARAS SEZONAS 2024 NOTEIKUMI

Itaka Latvija VASARAS 2024 SEZONAS NOTEIKUMI

(Noteikumi spēkā no 01.04.2024. līdz 31.10.2024.)

 • 1.Vasaras 2024 sezonas noteikumi attiecas uz „Itaka Latvija” organizētajiem vasaras sezonas kompleksajiem ceļojumiem, kuru rezervācija veikta no 01.04.2024. līdz 31.10.2024.
 • 2.Iegādājoties ceļojumu saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jāveic ceļojuma priekšapmaksa 10% apmērā no ceļojuma cenas, pārējā summa ir jāsamaksā ne vēlāk kā 14 dienas pirms ceļojuma sākuma.
 • 3.Gadījumā, ja ceļojums tiek anulēts ne vēlāk kā 14 dienas pirms ceļojuma sākuma, tiek ieturēta tikai priekšapmaksa – 10% no ceļojuma cenas.
 • 4.Citu izmaiņu veikšanas gadījumā, otrreizējo izmaiņu veikšanas gadījumā vai šajos noteikumos noteiktā samaksas termiņa neievērošanas gadījumā, stājas spēkā standarta līguma noteikumi, iepriekšpārdošanas atlaides tiek anulētas un cena tiek pārrēķināta saskaņā ar standarta cenrādi.
 • 5.Priekšapmaksa ir neatmaksājama.
 • 6.Šie noteikumi uzskatāmi par speciāliem noteikumiem attiecībā pret standarta tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Standarta tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir piemērojami pušu tiesiskajām attiecībām, ja vien Vasaras 2024 sezonas noteikumi neparedz speciālus noteikumus.

Ar Vasaras 2024 sezonas noteikumiem iepazinos _________________________________(vārds, uzvārds, paraksts)

2024.gada _____.______________________________.


ITAKA SMART

Speciālā kompleksā tūrisma pakalpojuma ITAKA SMART speciālie kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noteikumi

Iegādājoties SIA “Itaka Latvija”, reģ. Nr. 40203178011, speciālo komplekso tūrisma pakalpojumu ITAKA SMART, ceļotājs piekrīt speciālajiem ITAKA SMART noteikumiem. Saskaņā ar šiem speciālajiem noteikumiem:

 1. Brauciena apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:
  1. Avansa maksājums 50% apmērā no ITAKA SMART Brauciena cenas.
   1. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas vairāk kā 21 diena, avansa maksājums iemaksājams Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu 30 minūšu laikā pēc rezervācijas veikšanas, bet atlikušo summu, t.i. no kopējās Brauciena cenas atskaitot samaksāto avansu, jāsamaksā iepriekš aprakstītajā kārtībā ne vēlāk kā 21 dienu pirms Brauciena sākuma. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu kad ir saņemts apstiprinājums no Tūrisma operatora, un ir apmaksāts avanss.
   2. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas mazāk kā 21 diena, pilna Brauciena cena jāiemaksā Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu 30 minūšu laikā pēc rezervācijas veikšanas. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu kad ir saņemts apstiprinājums no Tūrisma operatora, un ceļojums ir apmaksāts pilnā apmērā.
 2. Jebkuras izmaiņas no ceļotāja puses ir iespējamas tikai gadījumā, ja to atļauj atsevišķu tūrisma pakalpojumu sniedzēji (piemēram, aviokompānijas, izmitināšanas nodrošinātāji u.c.). Šajā gadījumā ceļotājam būs jāsedz visas papildu izmaksas, kas ir saistītas ar šādu izmaiņu veikšanu (aviokompānijas, izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju noteiktās papildu maksas, tūrisma operatora administratīvas izmaksas utt.). Atsevišķos gadījumos šīs izmaksas var būt 100 % apmērā no ceļojuma cenas.
 3. ITAKA SMART ceļojuma anulācijas izmaksas (anulācijas sods) ir atkarīgas no atsevišķu pakalpojumu sniedzēju (piemēram, aviokompānijas, izmitināšanas nodrošinātāji u.c.) aprēķinātajiem sodiem. Atsevišķos gadījumos šī soda nauda var būt 100 % apmērā no ceļojuma cenas, arī gadījumos, ja ceļotājs vēl nav veicis pilnu ceļojuma apmaksu.
 4. Šie noteikumi ir uzskatāmi par speciālajiem noteikumiem attiecībā pret standarta kompleksā tūrisma pakalpojuma noteikumiem. Standarta kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noteikumi ir piemērojami pušu tiesiskajām attiecībām, ja vien šie speciālie noteikumi neparedz citādākus noteikumus.

ITAKA SMART diennakts informatīvais un palīdzības tālrunis: +371 220 02282.


APSKATES CEĻOJUMI

ITAKA Latvija Apskates ceļojumu NOTEIKUMI

1. APSKATES CEĻOJUMI AR REGULĀRAJIEM REISIEM

1.1. Apskates ceļojumu noteikumi attiecas uz „Itaka Latvija” kompleksajiem ceļojumiem, kuros ir iekļautas apskates ekskursijas un kas tiek veikti ar regulārajiem reisiem. Šie ceļojumi visos pārdošanas kanālos tiek atzīmēti kā “Apskates ceļojumi ar regulārajiem reisiem”.

1.2. Iegādājoties ceļojumu saskaņā ar šiem noteikumiem, pilna ceļojuma apmaksa ir jāveic ne vēlāk kā 65 dienas pirms ceļojuma sākuma.

1.3. Tūrisma operators ne vēlāk kā 60 dienas pirms ceļojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un pilnībā atmaksāt ceļotājam visus maksājumus, kas veikti par komplekso pakalpojumu, ja cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam tūrisma pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas nepieciešams, lai ceļojums notiktu.

1.4. Šie Apskates ekskursiju noteikumi uzskatāmi par speciāliem noteikumiem attiecībā pret standarta tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Standarta tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir piemērojami pušu tiesiskajām attiecībām, ja vien Apskates ceļojumu noteikumi neparedz speciālus noteikumus.

2. APSKATES CEĻOJUMI AR ČARTERA REISIEM

2.1. Apskates ceļojumu noteikumi attiecas uz “Itaka Latvija” kompleksajiem ceļojumiem, kuros ir iekļautas apskates ekskursijas un kas tiek veikti ar čartera reisiem. Šie ceļojumi visos pārdošanas kanālos tiek atzīmēti kā “Apskates ceļojumi ar čartera reisiem”.

2.2. Iegādājoties ceļojumu saskaņā ar šiem noteikumiem, pilna ceļojuma apmaksa ir jāveic ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma.

2.3. Tūrisma operators ne vēlāk kā 28 dienas pirms ceļojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un pilnībā atmaksāt ceļotājam visus maksājumus, kas veikti par komplekso pakalpojumu, ja cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam tūrisma pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas nepieciešams, lai ceļojums notiktu.

2.4. Šie Apskates ekskursiju noteikumi uzskatāmi par speciāliem noteikumiem attiecībā pret standarta tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Standarta tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir piemērojami pušu tiesiskajām attiecībām, ja vien Apskates ceļojumu noteikumi neparedz speciālus noteikumus.

Ar akcijas noteikumiem iepazinos _____________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts) 2024.gada _____.______________________________.


arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter