phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Uzkrājumi>

Organizētā tūrisma brauciena līguma noteikumi ir derīgi līdz 11.03.2019

ORGANIZĒTĀ TŪRISMA BRAUCIENA LĪGUMA NOTEIKUMI IR DERĪGI LĪDZ 11.03.2019

ORGANIZĒTA TŪRISMA BRAUCIENA LĪGUMA NOTEIKUMI


 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. Itaka Latvija SIA (turpmāk Tūrisma operators) mērķis ir nodrošināt optimālus apstākļus tūrista atpūtai organizēta tūrisma brauciena laikā. Šis organizēta tūrisma brauciena līgums, kas noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu (turpmāk Civillikums), Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Latvijas Republikas Tūrisma likumu, nosaka tūrista un tūrisma operatora tiesības un pienākumus. Šī Līguma izpratnē tūrists ir fiziska persona, kas noslēdz organizēta tūrisma brauciena līgumu (turpmāk Līgums) (līgumslēdzēja puse) ar Tūrisma operatoru, vai jebkura cita fiziska persona, kuras vārdā līgumslēdzēja puse iegādājas organizētu tūrisma braucienu (turpmāk Brauciens) un uzņemas visas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu (pārējie saņēmēji), vai jebkura persona, kurai līgumslēdzēja puse vai jebkurš cits saņēmējs nodod savas tiesības doties Braucienā.
 2. LĪGUMSAISTĪBASA. TURISTAS
   1. Tūrists(-i) apņemas:
    1. Savlaicīgi veikt samaksu par Braucienu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem
    2. Savlaicīgi sniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Tūrisma operatoram, lai izpildītu šo Līgumu
    3. Savlaicīgi ierasties Brauciena sākuma vietā, ievērot Tūrisma operatora norādījumus attiecībā uz Brauciena vai atsevišķu tā daļu īstenošanu, ievērot sabiedrisko kārtību, starptautisko pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību un daudzumu, skaitu un aizliegumus attiecībā uz lietu ievešanu valstī, kā arī ievērot robežapsardzības un muitas dienestu norādījumus. Pasažieru un bagāžas aviopārvadājumu noteikumi ir pieejami interneta vietnē www.itaka.lv sadaļā Aviokompānijas. Grūtniecēm pirms lidojuma vajadzētu konsultēties ar ārstu. Drošības apsvērumu dēļ sievietēm laikā no 26. līdz 34. grūtniecības nedēļai (vairāku augļu gadījumā laikā no 20. nedēļas līdz 28. nedēļas beigām) ir jāiesniedz faktiskajam pārvadātājam ārsta izziņu angļu valodā, kurā apstiprināts, ka nav iebildumu pret lidošanu. Faktiskais pārvadātājs var atteikties uzņemt lidojumam grūtnieces pēc 34. (vairāku augļu gadījumā pēc 28.) grūtniecības nedēļas. Galīgo lēmumu par to vai atļaut grūtniecei lidot vai nē pieņem gaisa kuģa kapteinis.
    4. Dodoties braucienā kopā ar bērnu(-iem), ievērot 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 721 “Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu” prasības.
    5. Atlīdzināt brauciena laikā nodarītos zaudējumus (viesnīcas inventāram, transporta līdzekļiem u.c. nodarītie bojājumi). Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, visus zaudējumu atlīdzina par nepilngadīgo atbildīgā persona. Ja tūrists atzīst savu vainu un piekrīt atlīdzināt zaudējumus, atlīdzināšanu jāveic uz vietas. Gadījumos, kad tūrists neatzīst savu vainu, Tūrisma operatoram ir tiesības piedzīt zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tūristam nav jāatlīdzina zaudējumus, ko izraisījusi nepārvarama vara
    6. Invalīdiem un personām ar kustību traucējumiem, kam lidojot varētu būt nepieciešama īpaša palīdzība, pirms Līguma noslēgšanas jāsazinās un jāvienojas ar faktisko pārvadātāju vai Tūrisma operatoru, lai tiktu apstiprināta piemērotu vietu pieejamība. Noteiktos gadījumos personas garīgais, emocionālais, fiziskais vai citāds medicīniskais stāvoklis var lidojuma laikā nelabvēlīgi ietekmēt gan pašu tūristu, gan ar viņu kopā ceļojošās personas. Tas ietver arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, cilvēkus, kuri izmanto sirds stimulatorus vai elpošanas aparātus, cilvēkus ar sirds slimībām vai tos, kuri gatavojas operācijai u.c., tāpēc pirms Līguma noslēgšanas šiem tūristiem jākonsultējas ar savu ārstu un jāsaņem atļauju vai ieteikumus ceļošanai, novērtējot potenciālos riskus, kādi varētu rasties brauciena laikā. Nepaziņojot par veselības stāvokli vai potenciālajiem riskiem un nevienojoties par pārvadājuma pakalpojumu ar faktisko pārvadātāju vai Tūrisma operatoru, faktiskajam pārvadātājam ir tiesības atteikties pārvadāt šādu pasažieri un tūrists uzņemas visus šādas rīcības potenciālos riskus un nelabvēlīgās sekas
   2. Tūristam, kurš noslēdz Līgumu, ir jāinformē pārējos tūristus – saņēmējus, ka brauciens tiek organizēts tikai un vienīgi saskaņā ar šajā Līgumā norādītajiem noteikumiem un ka visiem tūristiem jāievēro visus Līguma noteikumus, un jāsniedz viņiem visu informāciju, ko viņam/viņai pēc Līguma noslēgšanas nosūtījis Tūrisma operators.
   3. Rīcībspējīgām personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, un pārējām personām, kurām ir šādas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ir tiesības veikt brauciena rezervēšanu. Ja Līgumu slēdz vismaz 14 gadu vecumu sasniegusi nepilngadīga persona, tam nepieciešama rakstiska vecāka vai aizbildņa piekrišana ar notariāli apliecinātu vecāka vai aizbildņa parakstu (gadījumā, ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem vai aizbildņa, vai kopā ar pavadošu personu). Ja Līgumu noslēdz nepilngadīgais, kurš atzīts par pilngadīgu, nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātu galīgā tiesas nolēmuma kopiju.
   4. Izbraukšanas gadījumā tūristam vismaz 24 stundas pirms plānotās izbraukšanas ieteicams sazināties ar Tūrisma operatoru (tieši vai caur tūrisma aģentu, kurš veicis rezervāciju), lai saņemtu apstiprinājumu par izbraukšanas datumu un laiku. Iebraukšanas gadījumā tūristam ieteicams sazināties ar Tūrisma operatora pārstāvi vai pārbaudīt uz viesnīcas ziņojumu dēļa izvietoto informāciju par atgriešanās datumu un laiku, ieskaitot atgriešanās lidojuma laika izmaiņas, vismaz 24 stundas pirms plānotās izbraukšanas no valsts.
   B. TŪRISMA OPERATORS
    • Tūrisma operators apņemas:
     1. Nodrošināt tūristam(-iem) visus Līgumā paredzētos pakalpojumus pienācīgā veidā, ņemot vērā tūrista(-u) likumīgi sagaidīto, neatkarīgi no tā vai šos pakalpojumus jāsniedz Tūrisma operatoram vai citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Katalogs un pārējie materiāli, kuros aprakstīts brauciens vai mainīta programma, ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Jaunākā un piemērotākā informācija par izmaiņām attiecībā uz viesnīcām, to kategorijām, pakalpojumiem un izklaides iespējām tajās pēc Līguma noslēgšanas tiek publicēta Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.itaka.lv.
     2. Ja netiek savākts minimāli nepieciešamais tūristu skaits (50 tūristi braucienam ar autobusu un 220 tūristi braucienam ar lidmašīnu), informēt tūristu par Līguma izbeigšanu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, ne vēlāk kā šādu laiku pirms brauciena sākuma.
      1. 20 dienas, ja brauciens paredzēts uz laiku ilgāku par 6 dienām;
      2. 7 dienas, ja brauciena ilgums nav mazāks par 2, bet nepārsniedz 6 dienas;
      3. 48 stundas pirms brauciena, ja brauciena ilgums ir mazāks par 2 dienām. Tūrisma operators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas tūristam radušies pēc pienācīga un savlaicīga brīdinājuma par Līguma izbeigšanu.
     3. Laikus izsniegt tūristam kvītis, sertifikātus, biļetes un informāciju par plānoto izbraukšanas laiku un, ja nepieciešams, par piereģistrēšanās termiņu un par transporta pieturvietās, pārsēšanās vietās paredzēto gaidīšanas laiku, kā arī ierašanās laiku, tādā formā, kādā ticis noslēgts Līgums, vai citā tūristam pieņemamā formā. Tūrisma operators apņemas arī sniegt informāciju par izmantošanai paredzētajiem transporta līdzekļiem, to raksturojumu un kategoriju, apmešanās vietas veidu, atrašanās vietu, kategoriju vai ērtību līmeni, kā arī galvenajām iezīmēm un klasifikāciju (saskaņā ar attiecīgajiem uzņemošās valsts noteikumiem). Iepriekš minētā informācija var būt arī pieejama Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.itaka.lv
     4. Sniegt vispārīgu informāciju par galamērķa valstī piemērotajām prasībām attiecībā uz ceļošanas dokumentiem un vīzām, ieskaitot aptuvenu vīzas izsniegšanas ilgumu, un informāciju, kas saistīta ar veselības jautājumiem, piemēram, informāciju par lipīgo slimību epidemioloģisko situāciju apmeklējamajās valstīs, obligātajiem un ieteicamajiem profilakses pasākumiem, informāciju par veselības apdrošināšanas reģistrēšanas kārtību vai norādīt, kur šādu informāciju iespējams iegūt. Iepriekš minētā informācija vai saites uz oficiālajām tīmekļa vietnēm, kurās publicēta šāda informācija, ir pieejamas Tūrisma operatora tīmekļa vietnē www.itaka.lv
     5. Gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu Tūrisma operators apņemas nodrošināt tūristam apmešanās pakalpojumus atbilstoši konkrētai uzņemošās valsts noteikumos noteiktai kategorijai, nenorādot konkrētu apmešanās vietu, Tūrisma operators apņemas informēt tūristu par apmešanās vietas veidu, kategoriju un ēdināšanu pirms Līguma noslēgšanas. Tūrisma operators apņemas arī sniegt tūristam skaidru un vispusīgu informāciju par ērtību, pakalpojumu un izklaides iespēju pieejamību un apjomu.
     6. Sniegt informāciju par Tūrisma operatora vietējo pārstāvi, gidu, kontaktu centru vai citu dienestu, kas ļautu tūristam ātri sazināties un runāt ar Tūrisma operatoru vai lūgt palīdzību problēmu gadījumā, vai iesniegt pretenziju par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī norādīt to nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai faksa numuru. Ja Tūrisma operatoram tādu nav, norādīt tūristam tālruņa numuru, uz kuru zvanīt ārkārtas gadījumā, vai informāciju, kas palīdzētu viņam/viņai sazināties ar Tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu. Nepilngadīgu personu ceļošanas gadījumā sniegt vecākiem vai aizbildņiem informāciju, kas ļautu tiem sazināties ar bērnu vai ar atbildīgo personu tieši bērna atrašanās vietā.
     7. Izmantot tūrista(-u) sniegto personisko informāciju tikai ceļojuma dokumentu apstrādes un tūrisma pakalpojumu pasūtīšanas nolūkiem.
     8. Sniegt brauciena laikā nepatikšanās nokļuvušam tūristam nepieciešamo palīdzību bez nepamatotas kavēšanās vai nepārvaramas varas gadījumā darīt sekojošo:
      1. Sniegt piemērotu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;
      2. Palīdzēt tūristam izmantot attālinātas saziņas līdzekļus;
      3. Palīdzēt tūristam atrast alternatīvus tūrisma pakalpojumus.
     9. Ja Tūrisma operatoram ir pienākums pilnībā vai daļēji atmaksāt tūrista vai viņa/viņas vietā samaksāto naudu, atmaksāt naudu bez neattaisnotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas datuma. Nauda tiek atmaksāta uz norādīto bankas kontu pēc tās personas lūguma, kura veikusi rezervāciju (persona, kas pagaidu rezervācijas apstiprinājumā norādīta kā maksātājs, vai brauciena vai maksājuma dokumentos norādīta kā pirmā).
   1. BRAUCIENA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI
    1. Līgumā norādīta kopējā Brauciena cena, ieskaitot visus nodokļus, papildu maksas, maksājumus un pārējos izdevumus, visiem Līgumā paredzētajiem tūristiem. Cenā nav iekļautas izmaksas par ceļošanas dokumentiem, vīzām, vakcīnām un papildu apdrošināšanu, ko tūristam jāsaņem patstāvīgi, kā arī neietver maksājumus par precēm un pakalpojumiem, kurus tūristi izvēlējušies iegādāties uz vietas un kas nav skaidri iekļauti Brauciena programmā.
    2. Brauciena apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:
     1. Avansa maksājums 30% apmērā no Brauciena cenas.
     2. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas vairāk kā 30 dienas, avansa maksājums iemaksājams Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu 24 stundu laikā pēc rezervācijas datuma, bet atlikušo summu, t.i. no kopējās Brauciena cenas atskaitot samaksāto avansu, jāsamaksā iepriekš aprakstītajā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienas pirms Brauciena sākuma.
     3. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas mazāk kā 30, bet vairāk kā 14 dienas, pilnu Brauciena cenu jāiemaksā Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu 24 stundu laikā pēc rezervācijas.
     4. Ja līdz Brauciena sākumam atlikušas mazāk kā 14 dienas, pilnu Brauciena cenu jāiemaksā Tūrisma operatora vai Brauciena rezervāciju veikušā tūrisma aģenta kasē skaidrā naudā vai Tūrisma operatora norādītajā bankas kontā ar pārskaitījumu rezervācijas datumā, bet ne vēlāk kā līdz Brauciena sākumam.
     5. Ja tūrists ir iegādājies Braucienu saskaņā ar iepriekšpārdošanas, īpašiem pirkuma noteikumiem vai uz īpašiem apmaksas noteikumiem, tad Brauciena apmaksas noteikumus, kas atšķiras no 3.2.1.-3.2.4. punktos noteiktajiem standarta apmaksas noteikumiem ir atsevišķi jānorāda Līgumā.
     6. Ja rezervācija nav veikta klātienē, tūristam 24 laikā pēc rezervācijas jānosūta samaksas apliecinājumu tūrisma aģentam par faksu vai e-pastu, ja rezervāciju veicis aģents, vai Tūrisma operatoram uz e-pasta adresi info@itaka.lv, ja rezervācija tikusi veikta tīmekļa vietnē www.itaka.lv.
     7. Ja iepriekš aprakstītie noteikumi netiek izpildīt, Tūrisma operators patur tiesības atcelt neapmaksātu rezervāciju.
   2. LIDOJUMS, VIESNĪCAS DIENA, CEĻOŠANAS DOKUMENTI UN VAKCĪNAS
    1. Tūrisma operatoram jāinformē tūristu, ka izbraukšanas datums ir Brauciena sākuma datums, bet atgriešanās datums ir Brauciena beigu datums. Aviotransporta izmantošanas gadījumā Brauciena pirmā un pēdējā diena ir paredzētas ceļošanai, nevis īstai atpūtai. Viesnīcas diena, t.i. viesnīcu pakalpojumi (piemēram, ēdināšana) viesnīcās un apartamentos, beidzas plkst. 10.00 un sākas plkst. 15.00. Ja tūrists uzņemošajā valstī ierodas naktī, t.i. dienā, kas ir pēc brauciena dokumenta ailītē DATUMS norādītās dienas, kad sākas viesnīcu pakalpojumi, tūrists tiek izvietots viesnīcā uzreiz pēc ierašanās. Šādā gadījumā viesnīcas diena tiek aprēķināta no plkst. 15.00 tajā dienā, kas norādīta brauciena dokumenta ailītē DATUMS. Pakalpojums “viss iekļauts” sākas pēc reģistrēšanās viesnīcā ar noteikumu, ka pirmā viesnīcas diena jau ir sākusies, un beidzas ar izrakstīšanos no viesnīcas, bet ne vēlāk kā pēdējās viesnīcas dienas beigās. Gadījumā, ja pēc pēdējās viesnīcas dienas seko atgriešanās valstī, no viesnīcas jāizrakstās ne vēlāk kā plkst. 10.00 atgriešanās dienā. Kruīza kuģa gadījumā iekāpšana sākas plkst. 13.00, bet kruīza beigās kajītes jāatbrīvo līdz plkst. 09.00.
    2. Katram tūristam, kurš izbrauc ārpus ES, ir jābūt derīgai pasei (derīga vismaz 6 mēnešus pēc Brauciena beigām). Dodoties uz ES valstīm, nepieciešama personas apliecība vai pase. Šī prasība attiecas arī uz bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem. Personām, kurām ir pagaidu vai diplomātiskā pase, Tūrisma operators iesaka pirms rezervācijas veikšanas sazināties ar uzņemošās valsts diplomātisko pārstāvniecību un ņemt vērā visus formālos ierobežojumus, kas saistīti ar šāda veida pasi.
   3. BRAUCIENA CENAS IZMAIŅAS
    1. Pēc Līguma noslēgšanas Tūrisma operatoram ir tiesības palielināt Līguma cenu tikai spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos. Brauciena cenas palielināšana ir iespējama tikai tad, ja to tieši ietekmē šādas izmaiņas:
     1. Tūristu pārvadāšanas izmaksu izmaiņas degvielas vai citu energoresursu cenu izmaiņu rezultātā;
     2. Līgumā paredzēto pakalpojumu cenu izmaiņas saistībā ar nodokļiem vai nodevām (piemēram, tūristu nodeva, lidostu nodevas u.c.), ko piemēro Braucienā tieši neiesaistītas trešās personas;
     3. Ar Braucienu saistītais valūtas maiņas kurss.
    2. Tūrisma operatoram, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, ir skaidri un visaptveroši jāinformē tūristu par cenas pieaugumu vismaz 20 dienas pirms Brauciena sākuma, norādot cenas pieauguma iemeslus un kā cenas palielinājums ticis aprēķināts.
    3. Ja Brauciena cenas pieaugums pārsniedz 8% no Brauciena gala cenas, tūristam ir tiesības izbeigt Līgumu vai izvēlēties alternatīvu Tūrisma operatora piedāvātu braucienu.
    4. Pēc Līguma noslēgšanas tūristam ir tiesības pieprasīt Brauciena cenas samazināšanu šādos gadījumos:
     1. Līguma 5.1. punktā norādīto izmaksu samazinājuma gadījumā pēc Līguma noslēgšanas, bet pirms Brauciena sākuma;
     2. Līguma nepienācīgas izpildes gadījumā, ja vien Tūrisma operators nepierāda, ka Līgums netiek pienācīgi izpildīts tūrista vainas dēļ;
     3. Ja piedāvāto alternatīvo pakalpojumu rezultātā Brauciena kvalitāte ir zemāka par Līgumā norādīto;
     4. Ja Tūrisma operators pamatotu iemeslu dēļ nevar piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai tūrists no tiem atsakās;
     5. Ja tūrista norādīto trūkumu dēļ Līguma izpilde nevar tikt turpināta un Tūrisma operators trūkumus neizlabo līdz saprātīgam, tūrista noteiktam termiņam.
    5. Samazinot Brauciena izmaksas, Tūrisma operators ir tiesīgs no tūristam atmaksājamās summas atskaitīt faktiskās administratīvās izmaksas. Pēc tūrista pieprasījuma Tūrisma operatoram jānorāda šādu administratīvo izmaksu pamatojums.
   4. CITU LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪŠANA
    1. Tūrisma operators ir tiesīgs pirms Brauciena vienpusēji grozīt citus Līguma noteikumus tikai tad, ja iestājušies visi šādi apstākļi:
     1. Grozījumi nav būtiski;
     2. Tūrisma operators, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, sniedzis tūristam skaidru un visaptverošu informāciju par grozījumiem tūrista pieprasītā formā.
    2. Tūrisma operatoram bez neattaisnotas kavēšanās, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, jāsniedz tūristam informāciju par sekojošo:
     1. Piedāvātie Līguma grozījumi;
     2. Saprātīgs termiņš, kas nav mazāks par 2 dienām, kurā tūristam jāpaziņo Tūrisma operatoram par savu lēmumu;
     3. Sekas, kādas iestājas, ja tūrists nereaģē Tūrisma operatora noteiktajā termiņā;
     4. Alternatīvs brauciens un tā cena, ja šāds brauciens tiek piedāvāts.
    3. Tūristam ir tiesības pēc savas izvēles piekrist Tūrisma operatora piedāvātajiem Līguma noteikumu grozījumiem vai izbeigt Līgumu, nemaksājot maksu par izbeigšanu, saprātīgā, Tūrisma operatora noteiktā termiņā.
    4. Ja tūrists Līgumu izbeidz, Tūrisma operators var piedāvāt tūristam citu tādas pašas vai augstākas kvalitātes braucienu. Ja Līguma grozījumu vai izvēlēto alternatīvo braucienu dēļ brauciena kvalitāte pasliktinās vai tā cena samazinās, tūristam ir tiesības pieprasīt samazinātās cenas starpības atmaksāšanu.
    5. Pēc Līguma noslēgšanas jebkurus Līguma noteikumus var grozīt ar līgumslēdzēju pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.
   5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU MAIŅA. BRAUCIENA MAIŅA
    1. Tūristam ir tiesības nodot savas tiesības uz Braucienu citai personai, kas iegūst visas Līgumā paredzētās tūrista tiesības un pienākumus, ar nosacījumu, ka paziņojums tiek iesniegts Tūrisma operatoram vai tūrisma aģentam, kurš noslēdzis Līgumu, saprātīgu laiku pirms Brauciena sākuma. Tūrista paziņojums visos gadījumos uzskatāms par iesniegtu saprātīgā termiņā, ja tas iesniegts ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Brauciena sākuma, izņemot gadījumus, kad Tūrisma operators piekrīt akceptēt šādu paziņojumu, kas iesniegts mazāk kā septiņas dienas pirms Brauciena sākuma, bet ne vēlāk kā 2 stundas pirms lidojuma vai 15 minūtes pirms autobusa atiešanas.
    2. Tūrisma operatoram jāinformē tūristu, kurš nodod savas tiesības uz Braucienu citai personai, par faktiskajām Līguma nodošanas izmaiņām un jāiesniedz to pierādījumu. Šīm izmaksām jābūt pamatotām un tās nedrīkst pārsniegt reālās izmaksas, kādas rodas Tūrisma operatoram saistībā ar Līguma nodošanu.
    3. Tūrists, kurš nodod savas tiesības uz Braucienu citai personai, ir solidāri atbildīgs Tūrisma operatoram par Brauciena izmaksu un ar tiesību uz Braucienu nodošanu saistīto izdevumu samaksu.
    4. Gadījumos, kad šāda nodošana ir pretrunā ar Tūrisma operatora izmantotas trešās personas noteikumiem (piemēram, ja laikā, kas atlicis līdz Brauciena sākumam, nav atļauts rezervēt un/vai mainīt vietu transporta līdzeklī vai viesnīcā), to jānorāda Līgumā vai tā pielikumos.
    5. Braucienu var nodot tikai personai, kas atbilst visiem Līguma noteikumiem, un ja līdz Brauciena sākumam atlikušajā laikā iespējams nodrošināt visus nepieciešamos priekšnoteikumus, lai šāda persona varētu doties Braucienā.
   6. LĪGUMA IZBEIGŠANAS TIESĪBAS
    1. Tūrista tiesības izbeigt Līgumu ir šādas:
     1. Tūristam ir tiesības izbeigt Līgumu jebkurā laikā pirms Brauciena sākuma.
     2. Ja Tūrists izbeidz Līgumu, Tūrisma operators var pieprasīt tūristam maksāt saprātīgu maksu par Līguma izbeigšanu, kas noteikta Līgumā. Maksas par Līguma izbeigšanu apmērs atkarīgs no laika, kāds atlicis līdz Brauciena sākumam:
      • Vairāk kā 40 dienas līdz Brauciena sākumam – 50 euro no personas,
      • 39 līdz 31 dienas līdz Brauciena sākumam – 20% no Brauciena cenas,
      • 30 līdz 21 dienas līdz Brauciena sākumam – 30% no Brauciena cenas,
      • 20 līdz 14 dienas līdz Brauciena sākumam – 50% no Brauciena cenas,
      • 13 līdz 8 dienas līdz Brauciena sākumam – 70% no Brauciena cenas,
      • 7 līdz 2 dienas līdz Brauciena sākumam – 80% no Brauciena cenas,
      • 1 diena līdz Brauciena sākumam vai mazāk – 90% no Brauciena cenas.
      Izbeidzot Līgumu par Braucienu, kurā ietilpst pasažieru aviopārvadājuma pakalpojums, aviobiļetes cena netiek atmaksāta.
      Jebkurā gadījumā maksas par Līguma izbeigšanu apmērs nevar pārsniegt līgumcenu par Braucienu.
     3. Tūristam ir tiesības izbeigt Līgumu, nemaksājot maksu par Līguma izbeigšanu, šādos gadījumos:
      1. Ja Tūrisma operators pirms Brauciena sākuma groza Līguma noteikumus un tūrists saprātīgā, Tūrisma operatora noteiktā laikā, kas vienāds ar 2 dienām, nepiekrīt Tūrisma operatora piedāvātajiem grozījumiem šādos gadījumos:
       1. Tūrisma operators pirms Brauciena ir spiests būtiski mainīt jebkuru no galvenajiem tūrisma pakalpojumiem un/vai iezīmēm;
       2. Tūrisma operators nevar izpildīt īpašās tūrista prasības, kas norādītas Līgumā;
       3. Tūrisma operators piedāvā palielināt Brauciena izmaksas par vairāk kā 8%;
      2. Ja tūrista norādītie trūkumi kavē turpmāku Līguma izpildi un Tūrisma operators nenovērš trūkumus saprātīgā, tūrista noteiktā termiņā. Līgumā noteiktajos gadījumos tūrists var pieprasīt Brauciena cenas samazinājumu vai zaudējumu atlīdzināšanu.
      3. Ja Brauciena galamērķī vai tā tuvumā iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kuru rezultātā nav iespējams turpināt Braucienu vai nogādāt tūristus galamērķī. Šādā gadījumā tūristam ir tiesības pieprasīt par Braucienu samaksātās naudas atmaksāšanu, bet nav tiesību saņemt papildu zaudējumu atlīdzību.
     4. Ja līdz Brauciena sākumam tūrists, nepaziņojot par Līguma izbeigšanu pirms Brauciena, neierodas uz izbraukšanu tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Tūrisma operatora kontroles, Tūrisma operators atceļ tūrista rezervāciju šim Braucienam rezervēšanas sistēmā 48 stundu laikā pēc tā Brauciena sākuma, kurā tūrists nepiedalās.
     5. Ja Braucienu iegādājušies divi tūristi un viens no Līgumā paredzētajiem tūristiem atsakās piedalīties Braucienā pirms tā sākuma, otrajam tūristam, kuram jābrauc vienatnē, pirms izbraukšanas ir jāpiemaksā papildus maksu par apmešanos vienvietīgā numurā. Apskates braucienu gadījumā un gadījumā, ja par vienvietīgo numuru papildus maksa netiek maksāta, šādam tūristam tiek nodrošināta apmešanās divvietīgajā numurā kopā ar citu tā paša dzimuma personu.
    2. Tūrisma operatora tiesības izbeigt Līgumu ir šādas:
     1. Tūrisma operatoram ir tiesības izbeigt Līgumu pirms Brauciena, atlīdzinot tūristam visas par Braucienu samaksātās summas un atlīdzinot visus radušos pamatotos zaudējumus.
     2. Ja Tūrisma operators izbeidz Līgumu, tūristam radušies zaudējumi netiek atlīdzināti šādos gadījumos:
      1. To cilvēku skaits, ka iegādājušies Braucienu, ir mazāks kā Līguma 2.5.2. punktā norādītais minimālais tūristu skaits un tūrists ir ticis par to informēts Līguma 2.5.2. punktā noteiktajā kārtībā;
      2. Tūrisma operators nevar izpildīt Līgumu nepārvaramas varas dēļ un nekavējoties informē tūristu par Līguma izbeigšanu pirms Brauciena sākuma.
   7. ATBILDĪBA PAR NEPIENĀCĪGU LĪGUMA IZPILDI
    1. Tūrisma operators ir atbildīgs par visām rezervēšanas sistēmas tehniskajām problēmām, kas Līguma slēgšanas laikā izraisītas viņa vainas dēļ, un visām rezervēšanas procesa laikā pieļautajām kļūdām. Tūrisma operators neuzņemas atbildību, ja rezervēšanas kļūdas izraisījusi tūrista vaina vai nepārvarama vara.
    2. Tūrisma operatoram ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās sniegt grūtībās nokļuvušam tūristam palīdzību, kas paredzēta Līguma 2.5.8. punktā.
    3. Ja palīdzības tūristam sniegšanas nepieciešamību izraisījusi tūrista apzināta darbība vai nevērība, Tūrisma operatoram ir tiesības iekasēt atlīdzību par šādu palīdzību, kas nedrīkst pārsniegt Tūrisma operatoram radušās faktiskās izmaksas.
    4. Tūristam, izmantojot Līgumā norādīto kontaktinformāciju, bez neattaisnotas kavēšanās ir jāpaziņo Tūrisma operatoram par katru Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, kuru tūrists novērojis Brauciena laikā, un jānosaka saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Ja trūkumus jānovērš nekavējoties, tūristam nav nepieciešams noteikt termiņu.
    5. Ja Līgumā paredzētie pakalpojumu tiek sniegti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Tūrisma operatoram ir tūrista noteiktā saprātīgā termiņā jānovērš tūrista norādītos trūkumus, ja vien tas nav praktiski vai rada neproporcionālas izmaksas, ņemot vērā trūkumu apmēru un nepienācīgi sniegto Līgumā paredzēto pakalpojumu vērtību.
    6. Ja Tūrisma operators nenovērš trūkumus Līguma noteikumu 9.5. punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiek piemēroti Līguma noteikumi par kompensāciju.
    7. Ja Tūrisma operators nenovērš trūkumus tūrista noteiktā saprātīgā termiņā tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti Līguma noteikumu 9.5. punktā, tūrists var izdarīt to pats un pieprasīt nepieciešamo izdevumu segšanu.
    8. Ja Tūrisma operators nespēj nodrošināt lielu daļu Līgumā paredzēto pakalpojumu vai pakalpojumi nav sniegti saskaņā ar norunāto kamēr tūrists atgriežas izbraukšanas vietā, Tūrisma operatoram ir jāpiedāvā tūristam, bez papildu maksas, piemērotus alternatīvus pakalpojumus, kuru kvalitāte, ja iespējams, ir vienāda ar Līgumā norādīto kvalitāti vai augstāka, lai Brauciens varētu tikt turpināts. Ja piedāvāto alternatīvu rezultātā Brauciena kvalitāte salīdzinājumā ar Līgumā noteikto pasliktinās, Tūrisma operatoram ir attiecīgi jāsamazina maksu par Braucienu.
    9. Ja piedāvātās alternatīvas nav vienādas ar Līgumā paredzēto vai ja cenas samazinājums nav adekvāts, tūrists var no tā atteikties.
    10. Ja neatbilstība būtiski ietekmē Brauciena īstenošanu un Tūrisma operators situāciju neizlabo tūrista noteiktā saprātīgā termiņā, tūrists var izbeigt Līgumu, nemaksājot maksu par Līguma izbeigšanu, un pieprasīt cenas samazinājumu un/vai materiālo un nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu.
    11. Ja alternatīvas piedāvāt nav iespējams vai tūrists no piedāvātajām alternatīvām atsakās saskaņā ar Līguma 9.9. punktu, tūristam ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai materiālo un nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu, neizbeidzot Līgumu.
    12. Ja Braucienā iekļauta pasažieru pārvadāšana, Tūrisma operatoram šī Līguma 9.9.-9.11. punktos noteiktajos gadījumos, bez papildu samaksas jānodrošina, ka tūrists tiek nogādāts atpakaļ sākotnējā izbraukšanas vietā ar tādu pašu transportu vai nogādāts uz citu vietu saskaņā ar vienošanos ar tūristu, kā arī tūristam tiek atlīdzināts par nesniegtajiem pakalpojumiem.
    13. Ja Tūrisma operators nespēj nodrošināt tūrista nogādāšanu atpakaļ kā paredzēts Līgumā nepārvaramas varas dēļ, Tūrisma operatoram ir jāsedz nepieciešamos izdevumus par apmešanos, kuras kategorija, ja iespējams, ir vienāda ar Līgumā paredzēto, uz nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laiku, bet ne ilgāk par trim naktīm jebkuram tūristam, ja vien Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts ilgāks laiks (piemēram, personām ar pārvietošanās ierobežojumiem un pavadošajām personām, grūtniecēm un nepilngadīgajiem bez pavadības, kā arī personām, kam nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, ja tūrists paziņojis Tūrisma operatoram par savām īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas pirms Brauciena sākuma).
    14. Tūristam ir tiesības pieprasīt materiālo un nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanu bez nepamatotas kavēšanās šādos gadījumos:
     1. Ja tūrista norādītie trūkumi kavē turpmāku Līguma izpildi un Tūrisma operators nenovērš trūkumus tūrista noteiktā saprātīgā termiņā;
     2. Ja Tūrisma operators pamatotu iemeslu dēļ nevar piedāvāt alternatīvus pakalpojumus vai tūrists no tiem atsakās saskaņā ar Līguma 9.9. punktu;
     3. Citos Civillikumā noteiktos gadījumos.
    15. Tūrisma operators neatbild par nepienācīgu Līguma izpildi, ja Tūrisma operators pierāda, ka Līgums ticis izpildīts nepienācīgi šādu apstākļu rezultātā:
     1. tūrista vaina;
     2. Līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanā neiesaistītas trešās personas vaina, kādēļ nav bijis iespējams paredzēt vai novērst zaudējumus;
     3. nepārvarama vara.
    16. Ja kaitējums tūristam, izņemot tūrista nāvi, veselības pasliktināšanos, kā arī apzinātu kaitējumu vai kaitējumu rupjas nolaidības dēļ, nodarīts, sniedzot Līgumā paredzētu pakalpojumu, kad pakalpojumu sniegusi cita persona, nevis Tūrisma operators, Tūrisma operatora atbildība par šādu kaitējumu ir ierobežota ar trīskāršu Brauciena cenas apmēru.
    17. Tūrista tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai tiesības uz cenas samazinājumu neietekmē pasažieru tiesības, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004 L 046), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV 2007 L 315), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (OV 2009 L 131), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV 2010 L 334), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55) un saskaņā ar starptautiskajām konvencijām.
    18. Saskaņā ar Līguma 9.14. punktu Tūrisma operatora izmaksātā zaudējumu atlīdzība vai cenas samazinājums, kuru tūristam piešķīris Tūrisma operators saskaņā ar Līguma 5. sadaļu, un kompensācija vai cenas samazinājums, kas tūristam piešķirts saskaņā ar Līguma 9.17. punktā minētajiem ES tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām, ir jāatņem viens no otra, lai novērstu dubultu zaudējumu atlīdzināšanu.
    19. Tūristam nodarītos materiālos un nemateriālos zaudējumus atlīdzina saskaņā ar Civillikumā noteikto.
   8. APDROŠINĀŠANA
    1. Pirms Brauciena pastāv iespēja un ir ieteicams iegādāties medicīnisko ceļojumu apdrošināšanu. Tāpat tūristam ir tiesības iegādāties brauciena atcelšanas apdrošināšanu, pārsēšanās brauciena laikā zuduma apdrošināšanu, nelaimes gadījumu apdrošināšanu u.c. Visa informācija par apdrošināšanu ir pieejama tīmekļa vietnē www.itaka.lv vai tūrists var par to jautāt tūrisma aģentam.
   9. DAŽĀDI NOTEIKUMI
    1. Pretenzijas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Brauciena laikā tūristam jāiesniedz bez nepamatotas kavēšanās, tas jādara rakstiski vai uz pastāvīga informācijas nesēja un jāiesniedz vietējam Tūrisma operatora pārstāvim, kontaktu centram vai citam dienestam, kā paredzēts Līgumā, vai to neesamības gadījumā –Tūrisma operatoram.
    2. Termiņš tūrista prasījuma iesniegšanai Tūrisma operatoram par zaudējumu atlīdzību sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi ir divi gadi. Prasījuma pieteikumu jāiesniedz Tūrisma operatoram divu mēnešu laikā no dienas, kad atklāta sniegtā pakalpojuma neatbilstība Līguma noteikumiem.
    3. Gadījumos, kad Līgums ticis noslēgts ar tūrisma aģenta starpniecību, tūrists var iesniegt paziņojumus, lūgumus vai pretenzijas tieši tūrisma aģentam, kuram bez nepamatotas kavēšanās jānodod paziņojumus, lūgumus vai pretenzijas Tūrisma operatoram. Ja tūrisma aģents saņēmis paziņojumus, lūgumus vai pretenzijas, tiek uzskatīts, ka tos ir saņēmis Tūrisma operators.
    4. Tūrisma operatoram jāizskata tūrista iesniegumu bez maksas un, ja tas nepiekrīt tūrista pretenzijām, jāsniedz tūristam sīku, pamatotu, rakstisku atbildi, kas pamatota ar dokumentiem, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tūrista iesnieguma saņemšanas. Tūrisma operatoram, kurš saņēmis tūrista pretenziju ar trūkumiem, piemēram, pretenziju nav parakstījis tūrists vai tā pilnvarots pārstāvis vai nav iesniegti pārstāvību pamatojoši dokumenti, Līguma kopija un/vai prasījuma pierādījumi, ir tiesības vērsties pie tūrista ar lūgumu izlabot minētos trūkumus saprātīgā termiņā. Termiņš atbildes sniegšanai uz šajā Līguma punktā minēto pretenziju aprēķināms no dienas, kad saņemts tūrista iesniegums ar izlabotiem trūkumiem. Tūrisma operatoram ir tiesības pagarināt pretenzijas izskatīšanas termiņu uz laiku, kas nepārsniedz 14 kalendārās dienas, ar nozīmīgu pamatojumu un paziņojot par to tūristam, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.
    5. Ja tūrists nav apmierināts ar Tūrisma operatora atbildi, viņam/viņai ir tiesības iesniegt šo pašu jautājumu izskatīšanai patērētāju strīdu risināšanas iestādei.
    6. Strīdus par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi izskata ārpustiesas procedūrā saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu. Ārpustiesas strīda risināšanas nolūkā tūristam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, tālr.: 65452554; e-pasts: ptac@ptac.gov.lv, tīmekļa vietne: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 Ja strīds ir sakarā ar tiešsaistē iegādātu pakalpojumu, sūdzību iespējams iesniegt tiešsaistē, izmantojot platformu http://ec.europa.eu/odr/.
    7. Tūrista vēršanās patērētāju strīdu risināšanas iestādē neatņem tūristam tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar lūgumu izskatīt strīdu pēc būtības.
    8. Līgums noslēgts divos oriģinālos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam katrai Pusei.
    9. Ja Līgums noslēgts attālināti, Tūrisma operatoram jāiesniedz tūristam Līguma eksemplāru vai Līguma apstiprinājumu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, bez nepamatotas kavēšanās pēc Līguma noslēgšanas.
    10. Ja Līgums noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, tūristam izsniedz Līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu papīra formā vai, ja tūrists tam piekrīt, uz cita pastāvīga informācijas nesēja.

   PUŠU KONTAKTINFORMĀCIJA

   Tūrisma operators
   Itaka Latvija SIA
   Reģ. Nr. 40203178011
   Merķeļa iela 5-4, Rīga, LV-1050
   Tālrunis +37160003232, info@itaka.lv

   arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter