phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Uzkrājumi>

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika


VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Itaka Latvija SIA, reģistrācijas numurs: 40203178011, atrašanās vietas adrese: Mazā Bolderājas iela 2A, Rīga (tālāk – Datu pārvaldnieks) šajā konfidencialitātes politikā (tālāk – Konfidencialitātes politika) ) nosaka personas datu lietošanas noteikumus, sakarā ar Datu pārvaldnieka interneta vietnes www.itaka.lv (tālāk – Interneta vietne). lietošanas noteikumiem. Konfidences politikā noteiktie noteikumi tiek piemēroti, saskaņā ar katru interneta vietnes apmeklējumu, neatkarīgi no tostarp lietotās ierīces (dators, mobilais telefons, planšetdators, televizors u.c.).

Ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu Konfidencialitātes politiku, jo ikreiz, kad tiek apmeklēta, Datu pārvaldniekam, piederošā interneta vietne, jūs paužat savu piekrišanu noteikumiem, kas ir aprakstīti šajā Konfidencialitātes politikā. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu interneta vietni, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Iesniedzot savus personas datus (ieskaitot datus, ko viņš tieši vai netieši iesniedz interneta vietnes apmeklējuma laikā, un izmantojot tās pakalpojumus) Datu subjekts pauž savu piekrišanu, un neiebilst, ka Datu pārvaldnieks veic šo datu pārvaldību un apstrādi, saskaņā ar šajā Konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem un kārtību, kā arī saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.

Dalībnieks – persona, kura piedalās vai grasās piedalīties Datu pārvaldnieka organizētajās spēlēs, akcijās un/vai konkursos.

Par Datu subjektu šajā Konfidencialitātes politikā tiek uzskatīta Vērsusies persona, Klients, Kandidāts, Telefoniski vērsusies persona, vai arī jebkura cita fiziskā persona, kuras personas datus apstrādā Datu pārvaldnieks.

Vērsusies persona – fiziskā persona, kura interesējas par Datu pārvaldnieka sniegtajiem pakalpojumiem, vai arī, kurai ir vēlme sazināties ar Datu pārvaldnieku citu jautājumu sakarā.

Klients - persona, kura no Datu pārvaldnieka ir iegādājusies preces, pakalpojumus vai arī, kura tika noslēgusi līgumu ar Datu pārvaldnieku, attiecībā par pakalpojumu sniegšanu, biznesa braucienu un atpūtas braucienu organizēšanas sakarā.

Kandidāts - persona, kura piedalās vai ir nodomājusi piedalīties Datu pārvaldnieka veiktajā personāla atlasē.

Telefoniski vērsusies persona – persona, kura zvana uz interneta vietnē minēto kontakttālruņa numuru, saskaņā ar Datu pārvaldnieka sniegtajiem pakalpojumiem un/vai citu jautājumu sakarā.

Datu pārvaldnieks veiks personas datu ievākšanu, tostarp ievērojot Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasības, kā arī kontroles institūciju norādījumus. Lai tiktu nodrošināta Subjekta sakarā esošo, ievākto datu, aizsardzība pret to zaudējumu, nesankcionētu lietošanu un izmaiņu veikšanu, tiek piemēroti visi atbilstošie tehniska rakstura un administratīvie pasākumi.

Personas vecumā līdz 16 gadiem nedrīkst iesniegt nekādus personas datus, ar Datu pārvaldnieka interneta vietnes starpniecību. Tādā gadījumā, ja jūs esat persona, vecumā līdz 16 gadiem, pirms personas informācijas sniegšanas, jums ir jāsaņem savu vecāku piekrišana, vai arī citu likumīgo aizgādņu piekrišana.

Šī Konfidencialitātes politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EC) Reglamentu Nr. 2016/679, attiecībā par fizisko personu aizsardzību, saskaņā ar personas datu apstrādi un šo datu brīvu apriti, tostarp atceļot Direktīvu Nr. 95/46/ЕС (tālāk – Vispārējais datu aizsardzības reglaments), ar Lietuvas Republikas likumu par personas datu juridisko aizsardzību, ar citiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas juridiskajiem aktiem. Konfidencialitātes politikā izmantotos jēdzienus, ir jāinterpretē atbilstoši to definējumiem Vispārējā datu aizsardzības reglamentā un Latvijas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību.


KĀDA VEIDA INFORMĀCIJAS IEVĀKŠANU MĒS VEICAM?
Ievākta tiek jūsu tieši iesniegtā informācija.
Informācija par to, kā jūs lietojat mūsu interneta vietni.
Tādā gadījumā, ja jūs apmeklējat mūsu interneta vietni, mēs tostarp arī ievācam informāciju, kura atklāj mūsu sniegto pakalpojumu lietošanas īpatnības. Tai skaitā var tikt automātiski ģenerēta vizīšu statistika. Detalizētāku informāciju šajā sakarā var atrast sadaļā „Sīkfaili (Cookie)“.
Informācija no trešo pušu avotiem
Mēs varam saņemt informāciju par jums no atklātajiem un komerciālajiem avotiem (tādā mērā, ko pieļauj spēkā esošie juridiskie akti) un saistīti to ar citu informāciju, ko mēs saņemam no jums vai par jums. Jūsu sakarā esošo informāciju mēs varam saņemt arī ar trešo pušu sociālo tīklu sniegto pakalpojumu starpniecību, kuriem jūs pieslēdzaties, piemēram, ar savu kontu palīdzību Facebook vietnē.
Cita veida informācija, ko mēs ievācam
Ar jūsu piekrišanu, tostarp mēs varam ievākt arī citu, esošo informāciju, attiecībā par jums, jūsu ierīci vai arī attiecībā par mūsu interneta vietnes satura lietošanu.
Jūs varat pieņemt lēmumu, attiecībā par noteikta veida informācijas nesniegšanu mums, tomēr, šādā gadījumā jums var netika dot pielaide lietot mūsu piedāvāto pakalpojumu.

PERSONAS DATU APSTRĀDE KONSULTĀCIJAS SAŅEMŠANAS UN PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS NOLŪKOS
Vērsušos personu, ieskaitot Telefoniski vērsušos personu, pie Datu pārvaldnieka vērušo personu, konsultācijas saņemšanas nolūkā, pieprasījuma iesniegšanas un/vai citu jautājumu sakarā esošā personas datu apstrāde. Datu pārvaldnieks veic šādu personas datu apstrādi, Vērsušos personu, tostarp arī Telefoniski vērsušos personu sakarā:
Vārds;
Uzvārds;
Telefona numurs;
E-pasta adrese.
Tādā gadījumā, ja pie Datu pārvaldnieka vēršas Vērsušās personas pārstāvis, Datu pārvaldnieks veic šādu datu apstrādi, Vērsušās personas pārstāvja sakarā:
Vārds;
Uzvārds;
saistība ar vērsušos Datu subjektu;
Telefona numurs;
E-pasta adrese.
Vērsušos personu dati netiek nodoti trešajām personām.

PERSONAS DATU APSTRĀDE BRAUCIENU ORGANIZĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOLŪKĀ
Klientu datu apstrāde. Datu pārvaldnieks apstrādā šādus Klientu datus:
Vārds;
Uzvārds;
Dzimšanas datums;
Personas kods;
Personas apliecību dati;
Dati par darbavietām;
Telefona numurs;
E-pasta adrese;
Cita informācija, kura ir, saistīta ar iegādājamo, preci un/vai pakalpojumu.
Tādā gadījumā, ja Klientu pārstāv cita persona, Datu pārvaldnieks apstrādā šādus, Klienta pārstāvja, datus:
Vārds;
Uzvārds;
Saistība ar vērsušos Datu subjektu;
Telefona numurs;
E-pasta adrese.
Dati, kas tiek saņemti tieši no Klientiem vai no to pārstāvjiem, ar viņu piekrišanu, vai arī līguma izpildes gaitā, kas noslēgts ar Klientu un/vai citām trešajām personām, kurām ir saistība ar Datu subjektu, nepieciešamības gadījumā tiek nodoti šādiem saņēmējiem:
Partneriem, kuri sniedz pakalpojumus tūrisma un transporta jomā (aviokompānijas vai aviobiļešu rezervēšanas sistēmas, vai arī citu transportlīdzekļu sakarā esošās rezervēšanas sistēmas, viesnīcas, uzņēmumi, kas sniedz pārvadāšanas pakalpojumus, iznomāšanas pakalpojumus, ekskursijas, gidu sniegtos pakalpojumus, kā arī citus, Klientam vajadzīgos, pakalpojumus).
Datu pārvaldnieks apņemas neiesniegt jūs personas datus jebkurām, neiesaistītām trešajām pusēm, izņemot šādā sakarā:

 • ja jūs esat sniedzis savu piekrišanu, attiecībā par savu personas dotu atklāšanu;
 • sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, jūsu pasūtīto pakalpojumu realizēšanas nolūkā. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniedzam jūsu personas informāciju tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams konkrētā pakalpojuma izpildes sakarā;
 • īstenojot Datu pārvaldnieka likumīgās intereses (piemēram, parādu piedziņas gadījumā);
 • pilnvarotajām institūcijām, Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu kārtībā.
Datu pārvaldnieks var sniegt Klientu un citu Datu subjektu personas datus, kuri nav minēti šajā Konfidencialitātes politikā, Datu apstrādātājiem, kuri sniedz savus pakalpojumus (veic darbus) Datu pārvaldniekam, un apstrādā Klientu un Datu subjektu personas datus Datu pārvaldnieka vārdā. Datu apstrādātājam ir tiesības apstrādāt personas datus tikai atbilstoši Datu pārvaldnieka norādījumiem, un tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai pienācīgā mērā veiktu līgumā noteiktās saistības. Piesaistot Datu apstrādātājus, Datu pārvaldnieks veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Datu apstrādātājs ieviestu piemērotas organizēšanas un tehniskos pasākumus, kuri nodrošina personas datu drošību, kā arī to saglabāšanu noslēpumā.
Personas datu, brauciena organizatora pakalpojumu sniegšanas nolūkos, apstrādāšanas sakarā ir: Datu subjekta piekrišana un/vai līguma izpilde ar Datu subjektu (Vispārējā datu aizsardzības reglamenta 6. daļas 1. panta a un b punkts).

PERSONAS DATU APSTRĀDE DARBAVIETU KANDIDĀTU ATLASES NOLŪKOS
Datu pārvaldnieks apstrādā personas datus, kurus ir Kandidāts iesniedzis brīvprātīgi, personāla atlases nolūkā, tādā apmērā, kādā tika iesniegti personas dati.
Dati tiek iesniegti tieši kandidātiem un/vai trešajām personām, kuri sniedz interneta vietņu pakalpojumus, izvietojot darba piedāvājumu sludinājumus. Šie dati netiek sniegti trešajām personām.
Kandidātu datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Kandidāta veiktajām konkludentām darbībām, kuras ietver savu datu iesniegšanu un vēlmi veikt darbības, un/vai viņa lūgumu pirms līguma noslēgšanas (Vispārējā datu aizsardzības reglamenta 6. daļas 1. panta a un b punkts).

PERSONAS DATU APSTRĀDĀŠANA SPĒĻU, AKCIJU UN KONKURSU ORGANIZĒŠANAS NOLŪKOS
Datu pārvaldnieks drīkst veikt personas datu apstrādi, lai veiktu konkursus vai akcijas, tikai tādā gadījumā, ja šajā sakarā ir sniegta Datu subjekta piekrišana. Datu pārvaldnieks var ievākt šādus Dalībnieku personas datus:
Vārds;
Uzvārds;
Fotogrāfijas;
Telefona numurs;
E-pasts.
Datus iesniedz tieši Datu subjekti, kuri piedalās spēlēs, akcijās un/vai konkursos. Šie personas datu netiek nodoti trešajām personām, taču var tikt izsludināti Datu pārvaldnieka interneta vietnē un/vai Datu pārvaldniekam piederošajos sociālā tīkla Facebook kontu ierakstos. Datu pārvaldnieks drīkst izsludināt šādu informāciju: vārds, uzvārds, fotogrāfija.
Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar vienošanos, kas ir pausta savu personas datu iesniegšanas veidā (Vispārējā datu aizsardzības reglamenta 6. daļas 1. panta a punkts.

PERSONAS DATU APSTRĀDĀŠANA TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKOS
Datu pārvaldnieks tiecas dalīties ar saņēmējiem, jaunumu izsūtnes sakarā, kas ietver aktuālās novitātes pakalpojumu sakarā, kas ir saistīti ar braucieniem un pārlidojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem un citas derīgas informācijas sakarā. Viņš realizē to saskaņā ar šīs Konfidencialitātes politikas noteikumiem.
Datu pārvaldnieks apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkos, tikai tādā gadījumā, ja Datu subjekts ir paudis skaidru savu piekrišanu. Tiešā mārketinga sakarā tiek apstrādāti šādi, Klientu un Datu subjektu, personas dati:
Vārds;
Uzvārds;
Telefona numurs;
E-pasts.
Pēc jaunumu izsūtnes nosūtīšanas, Datu pārvaldnieks var ievākt statistikas datus sakarā ar Datu subjekta rīcību, kas ir saistīta ar jaunu izsūtnes un tās satura izmantošanu (piemēram, vai ir izlasīta jaunumu izsūtne, kuras saites tika atvēris Datu subjekts).
Datu subjekta e-pasts var tikt izmantots, lai sniegtu reklāmu ar Facebook, Google un citu reklāmas platformu starpniecību, piemērojot reklāmu mērķauditorijas sakarā.
Atbilstoši jūsu piedāvātajiem personas datiem, tiešā mārketinga nolūkā, var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, sakarā ar tieši jums individuāli piemērojamu risinājumu un piedāvājumu aktualizēšanu. Jebkurā brīdī jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādes sakarā automatizētas apstrādes veidā, tostarp ar profilēšanu, vai arī šajā sakarā paust savus iebildumus (ja šāds veids ir piemērojams).
Personas datus iesniedz tieši Datu subjekts. Datu pārvaldnieks personas datus var iesniegt tikai tām trešajām personām, kuras sniedz specializētus pakalpojumus, vēstuļu nosūtīšanas veidā elektroniski, reklāmas rakstura adaptāciju, kas tiek pasūtīta ar reklāmas platformu starpniecību.
Klienta un citu Datu subjektu personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar piekrišanu, kas tiek pausta savu datu iesniegšanas veidā, kā arī sniedzot savu piekrišanu personas datu apstrādāšanai tiešā mārketinga nolūkos (Vispārējā datu aizsardzības reglamenta 6. daļas 1. panta a punkts).
Informējam, ka Datu subjektam ir tiesības nepiekrist vai arī jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, viņa personas datu apstrādes sakarā, tiešā mārketinga nolūkos, ietverot arī profilēšanu atbilstoši tās saistībai ar tiešo mārketingu, neminot savas nepiekrišanas motīvus:

 • Tostarp noklikšķinot uz jaunumu izsūtnes apakšā esošo saiti, vai arī noklikšķinot uz interneta vietnē esošo saiti, ar uzrakstu „atteikties no jaunas izsūtnes”.
 • Nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pastu: info@itaka.lv vai ar telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru: +371 6000 32 50.
Piekrišanas atļauja nekādi neietekmē datu apstrādes piekrišanas likumību, kas tika veikta līdz piekrišanas atsaukumam.

KĀDI IR MŪSU VEIKTIE PASĀKUMI, LAI NODROŠINĀTU JŪSU INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU?
Personas dati tiek sargāti pret nozaudēšanu, nesankcionētu izmantošanu un izmaiņu ieviešanu. Mēs esam ieviesuši fiziska un tehniska rakstura pasākumus, lai tiktu nodrošinātā visa informācija, ko mēs ievācam mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Vēlamies atgādināt, ka, neraugoties uz to, ka mēs veicam attiecīgo darbību piemērošanu, jūsu informācijas aizsardzības sakarā, neviena interneta vietne, kā arī ar interneta starpniecību veiktā operācija, datorsistēma vai bezvadu sakari, nav absolūti droši.
Datu pārvaldnieks piemēro dažādus glabāšanas termiņus Personas datu sakarā, saskaņā ar tiesību aktu prasībām, kā arī ievērojot personas datu apstrādes mērķus.
Personas datu uzglabāšanas termiņi:

Personas datu apstrādes mērķis

Glabāšanas laiks

Datu subjektu personas datu apstrāde, konsultāciju un pieprasījumu izpildes sakarā.

1 gads no konsultācijas sniegšanas un pieprasījuma izpildes dienas. Izņemot tādus gadījumus, kad Datu subjekts vēršas Datu pārvaldnieka sniegto pakalpojumu sakarā. Tādā gadījumā tiek piemērots 10 gadu uzglabāšanas termiņš.

Klientu personas dati – pakalpojumu sniegšanas nolūkos.

10 gadi, kopš pēdējā kontakta brīža

Kandidātu personas datu apstrāde personāla atlaides nolūkā.

4 mēneši pēc Kandidāta pieņemšanas darbā. Kandidāta CV un citu datu daudz ilgākas uzglabāšanas sakarā ir vajadzīga Kandidāta piekrišana.

Datu subjektu personas datu apstrāde videonovērošanas nolūkā

1 mēnesis

Personas datu apstrāde spēļu, akciju un konkursu organizēšanas nolūkos.

1 gads no konkursa norises dienas.

Datu subjektu personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos.

5 gadi no piekrišanas saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Datu subjekts vēlas pagarināt šo termiņu.

Saskaņā ar uzglabāšanas termiņiem, izņēmumi var tikt noteikti tikai tādā mērā, kādā tie nepārkāpj Datu subjektu tiesības, un atbilst tiesiskajām prasībām, un ir pienācīgā veidā dokumentēti.
Minēto noteikto termiņu beigās, kā arī tādā gadījumā, ja tie nav pagarināti, dati tiks izdzēsti tā, lai nebūtu iespējams veikt to atjaunošanu.

JŪSU TIESĪBAS
Datu subjektam, kura sakarā esošie dati tiek apstrādāti Datu pārvaldnieka darbības laikā, ir šādas tiesības:

 • Zināt (tikt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un to apstrādes veidiem (tiesības iepazīties);
 • Pieprasīt veikt labojumus, ievērojot personas datu apstrādes mērķus, papildināt personas datus, kuri nav detalizēti (tiesības veikt labojumus);
 • Dzēst savus datus vai arī pārtraukt darbības savu datu apstrādes sakarā (izņemot uzglabāšanu) (tiesības dzēst un tiesības „tikt aizmirstam”);
 • Viņam ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārvaldnieks ierobežotu personas datu apstrādi, kāda likumīga iemesla sakarā (tiesības ierobežot);
 • Pārnest datus (tiesības pārnest);
 • Nedot savu piekrišanu personas datu apstrādei, šo datu apstrādes esošajā brīdī vai arī, ja ir ieplānota to apstrāde tiešā mārketinga nolūkā, ieskaitot profilēšanu atbilstoši tās saistībai ar tiešo mārketingu;
 • Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.
Ja jūs nevēlaties, lai jūsu dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, jūs vērsties elektroniski, rakstot e-pastu: info@itaka.lv vai arī zvanīt uz telefona numuru:+371 6000 32 50, paužot nepiekrišanu savu personas datu apstrādei, tiešā mārketinga nolūkos, tostarp neminot nepiekrišanas iemeslus.
Jebkuru lūgumu vai norādījumu, kas ir saistītas ar personas datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārvaldniekam rakstiskā veidā, vienā no šādiem veidiem: tieši iesniedzot to, vēršoties šādā adresē: Mazā Bolderājas iela 2A, Rīga, gan arī nosūtot ar pasta starpniecību uz šo adresi: Mazā Bolderājas iela 2A, Rīga; elektroniskas vēstules veidā, nosūtot uz e-pastu: info@itaka.lv.
Pēc šāda lūguma vai norādījuma saņemšanas, Datu pārvaldnieks, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no vēršanās dienas, sniedz atbildi un veic lūgumā minētās darbības, vai arī atsakās no to veikšanas. Nepieciešamības gadījumā, minētais laika periods var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem, sakarā ar izteikto lūgumu izpildes sarežģītību un apmēru. Tādā gadījumā, viena mēneša laikā, no sūdzības saņemšanas dienas, Datu pārvaldnieks informē Datu subjektu par šādu pagarināšanu, tostarp minot aizkavēšanās iemeslus.
Datu pārvaldnieks var neradīt Datu subjektam nosacījumus, attiecībā par iepriekšminēto tiesību īstenošanu, izņemot nepiekrišanu, saistībā ar personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ja likumā noteiktajos gadījumos, ir nepieciešams nodrošināt noziegumu novēršanu, izmeklēšanu un konstatēšanu, dienesta vai profesionālos pārkāpumus, kā arī Datu subjekta, Datu pārvaldnieka un citu personu tiesību un brīvību aizstāvēšanu.

INTERNETA VIETNES, TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU INTERNETA VIETNĒS
Datu pārvaldnieka interneta vietnē drīkst atrasties reklāmas baneri, saites uz trešo pušu interneta vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldnieks nekontrolē, piemēram, saite uz Datu pārvaldnieka Facebook kontu. Datu pārvaldnieks nav atbildīgs par trešo pušu ievāktās informācijas drošību un konfidencialitāti. Jums ir jāizlasa konfidencialitātes noteikumi, kas ir piemērojami trešo pušu interneta vietņu un sniegto pakalpojumu sakarā, ko jūs lietojat.
Ja savus datus jūs esat iesnieguši ar Facebook starpniecību, mēs saprotam, ka jūs paužat savu piekrišanu, ka mēs varam ar jums sazināties ar jūsu iesniegtā telefona numura un e-pasta starpniecību, tostarp piedāvājot pakalpojumu sniegšanu.


SĪKFAILI (COOKIE)

Kad jūs apmeklējat Datu pārvaldnieka interneta vietni, mēs vēlamies jums piedāvāt tādu saturu un funkcijas, kuras būtu adaptētas tieši jūsu vajadzībām. Lai to varētu izdarīt, ir nepieciešami sīkfaili – nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski izveidoti interneta vietnes apmeklēšanas laikā, un tiek uzglabāti jūsu datorā vai arī citā gala ierīcē. Tie palīdz Datu pārvaldniekam jūs atpazīt, kā bijušo, konkrētās interneta vietnes, apmeklētāju, uzglabāt interneta vietnes apmeklējuma vēsturi jūsu sakarā, un adaptēt atbilstoša rakstura saturu. Tostarp sīkfaili palīdz nodrošināt harmonisku interneta vietnes funkcionēšanu, ļauj izsekot interneta vietņu apmeklēšanas ilgumu un biežumu, kā arī palīdz ievākt statistisko informāciju par interneta vietņu apmeklētāju skaitu.

Mūsu interneta vietnē izmantoto sīkfailu apraksts

Sīkfaila nosaukums

Izmantošanas apraksts/
mērķis

Izveides brīdis

Darbības ilgums

Izmantotie dati

Papildu informācija

PHPSESSID

Sīkfails paredzēts interneta
vietnes funkcionēšanas
realizēšanai

Ienākot lapā

Līdz interneta vietnes aizvēršanas brīdim

__cfduid

Sīkfails paredzēts papildu pakalpojumu atbalstam: cloudfare

Ienākot lapā

1 gads

__utma

Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai ievāktu statistisko informāciju interneta vietnes apmeklētības sakarā. Iegūtie dati tiek izmantoti pārskatu izstrādei, lapas pilnveidošanas sakarā

Ienākot lapā

2 gadi

Pārskatam tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Pārskata rezultāts – statistiskais. Skaitītāja pārskats tiek izveidots ar Google Analytics starpniecību

Google Analytics

__utmb

Ienākot lapā

30 minūtes

__utmc

Ienākot lapā

Līdz interneta vietnes loga izvēršanai

__utmz

Ienākot lapā

6 mēnešus

_ga

Ienākot lapā

2 gadi

_gid

Ienākot lapā

24 stundas

_ym_isad

Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai ievāktu statistisko informāciju interneta vietnes apmeklētības sakarā. Iegūtie dati tiek izmantoti pārskatu izstrādei, lapas pilnveidošanas sakarā.

Ienākot lapā

25 stundas

Pārskatam tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Pārskata rezultāts – statistiskais. Skaitītāja pārskats tiek izveidots ar Yandex Metrica starpniecību

Yandex Metrica

_ym_uid

Ienākot lapā

2 gadus

_ym_visorc

Ienākot lapā

30 minūtes

cdrUID3

Tiek izmantots, lai ievāktu statistisko informāciju interneta vietnes apmeklētības sakarā

Ienākot lapā

10 gadus

Pārskatam tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Pārskata rezultāts – statistiskais

clipboard_id

Tiek izmantots, lai saglabātu izvēlētos ceļojumu piedāvājumus

Ienākot lapā

30 dienas

formHash

Tiek izmantots, lai saglabātu rezervēšanas datus

Ienākot lapā

10 minūtes

lastUrlProductOffer

Tiek izmantots, lai saglabātu pēdējo skatīto piedāvājumu

Ienākot lapā

24 stundas

Pēdējā piedāvājuma URL dati

cookie-info

Tiek izmantots, lai akceptētu sīkfailu lietošanu

Ienākot lapā

2 gadus

Vērtība - "1"

Pieprasījuma veidne sīkfailu izmantošanas sakarā

jwplayer.captionLabel

Tiek izmantots, lai uzturētu interneta vietnes funkcionēšanu

Ienākot lapā

Līdz interneta vietnes loga izvēršanai

childDates

Tiek izmantots, lai saglabātu dzimšanas datus

Ienākot lapā

100 dienas

Dzimšanas datums

SearchForm.js – meklēšanas rezultāti

FilterTailsPrice

Tiek izmantots, lai saglabātu noteikto cenu filtrus

Ienākot lapā

7 dienas

Filtrējamais ID

SearchForm.js – meklēšanas rezultāti

browserupdateorg

Tiek izmantots sīkfailu lietošanas akceptēšanai

Ienākot lapā

1 dienu

Vērtība - "1"

Izkrītošs logs gadījumā, ja tiek izmantota vecā Internet Explorer versija


Kā veikt sīkfailu pārvaldību un tos dzēst
Ja jūs izmantojat interneta pārlūkprogrammu, lai skatītu mūsu piedāvājuma saturu, jums ir iespējams nokonfigurēt šo pārlūkprogrammu tā, lai tā atbalstītu visus sīkfailus, neatbalstītu visus sīkfailus, vai arī ziņotu par sīkfailu lejupielādi. Katra pārlūkprogramma ir unikāla, tādēļ, ja jums nav saprotams, ka veikt izmaiņas sīkfailu sakarā esošajos iestatījumos, lūdzu, izmantojiet pārlūkprogrammas izvēlnē esošo izziņu informāciju. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt sīkfailu sakarā esoši papildu iestatījumi. Ja jūs nevēlaties, lai informācijas ievākšana netiktu veikta ar sīkfailu starpniecību, piemērojiet vairums pārlūkprogrammām piemītošo vienkāršo procedūru, ar kuras starpniecību jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas. Lai saņemtu detalizētāku informāciju par sīkfailu pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet šādu interneta adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Vēlamies informēt, ka dažos gadījumos sīkfailu dzēšana var izraisīt ātruma samazināšanos interneta navigācijas sakarā, kā arī noteiktu interneta vietnes funkciju darbības ierobežošanu, kā arī piekļuves bloķēšanu interneta vietnei.
Mūsu interneta vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta vietnēm. Vēlamies informēt, ka Datu pārvaldnieks nav atbildīgs par šādu interneta vietņu saturu, vai arī sakarā ar tur esošo konfidencialitātes principu ievērošanu. Tādējādi, ja jūs ar Datu pārvaldnieka interneta vietnes saites starpniecību apmeklējat citas interneta vietnes, jums vajadzētu noskaidrot attiecīgās vietnes Konfidencialitātes politikas noteikumus.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Papildinājumi vai izmaiņas, Konfidencialitātes politikas sakarā, stājas spēkā no dienas, kad tie ir publicēti interneta vietnē.
Ja pēc attiecīgo papildinājumu vai izmaiņu ieviešanas Konfidencialitātes politikā Datu subjekts izmanto interneta vietni un/vai pakalpojumus, ko sniedz Datu pārvaldnieks, tiek uzskatīts, ka Datu subjektam nav iebildumu, attiecībā pret šiem papildinājumiem un/vai izmaiņām.

SAZINIETIES AR MUMS
Ja ir radušies kādi jautājumi sakarā ar šajā Konfidencialitātes politikā esošo informāciju, lūdzu, vērsieties jebkurā, jums vēlamajā, veidā:
Telefoniski: +371 6000 32 50
ar e-pasta starpniecību: info@itaka.lv;
ar pasta starpniecību: Mazā Bolderājas iela 2A, Rīga.


arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter